Nawigacja

Danuta Szymańska

Język polski IV b

 

Wykaz umiejętności sprawdzanych w poszczególnych testach dla klasy 5

Test na wejście (JP V/0)

Uczeń:

 • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (narratora)
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
 • rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi
 • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście
 • rozpoznaje w tekście literackim przenośnię
 • tworzy wypowiedzi pisemne
 • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych
 • sporządza plan odtwórczy wypowiedzi
 • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym
 • dostosowuje sposób wyrażania się do ofi cjalnej i nieofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu
 • tworzy wypowiedzi pisemne
 • przekształca zdania w równoważniki zdań – odpowiednio do przyjętego celu
 • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fl eksyjnych wyrazów odmiennych
 • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi
 • wykorzystuje wiedzę o różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych
 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach
 • tworzy wypowiedzi pisemne: pamiętnik
 • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ grafi czny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej
 • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
 • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych


Test 1. (JP V/1)

Uczeń:

 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
 • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy
 • formułuje pytania do tekstu
 • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych
 • rozpoznaje w tekście literackim porównanie i przenośnię
 • poprawnie stopniuje przymiotniki
 • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym, wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w tematach fl eksyjnych wyrazów odmiennych
 • rozpoznaje w tekście formy przypadków
 • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym, wykorzystuje wiedzę o zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami
 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach
 • tworzy wypowiedzi pisemne: opowiadanie
 • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych


Test 2. (JP V/2)

Uczeń:

 • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
 • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych
 • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego
 • stosuje poprawne formy wyrazów odmiennych
 • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy i wskazuje różnice między nimi
 • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu
 • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ grafi czny
 • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym, wykorzystuje wiedzę o zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami
 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach
 • tworzy wypowiedzi pisemne: pamiętnik
 • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące


Test 3. (JP V/3)

Uczeń:

 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
 • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi
 • objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie baśni
 • odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury
 • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik)
 • tworzy wypowiedzi pisemne
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym
 • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych
 • charakteryzuje i ocenia bohatera
 • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym
 • odróżnia w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych
 • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego
 • identyfikuje bajkę
 • dostrzega swoistość artystyczną dzieła
 • przekształca zdanie złożone w pojedyncze
 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach
 • tworzy wypowiedzi pisemne: opis
 • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych


Test 4. (JP V/4)

Uczeń:

 • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
 • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: cudzysłowu
 • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)
 • dostosowuje sposób wyrażania się do ofi cjalnej i nieofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu
 • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi
 • tworzy wypowiedzi pisemne: prosta notatka
 • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • wykorzystuje wiedzę o różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych
 • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym
 • poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i używa ich we właściwych kontekstach
 • właściwie akcentuje wyrazy
 • ozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przysłówek, liczebnik)
 • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego
 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach
 • tworzy wypowiedzi pisemne: ogłoszenie
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym
 • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych


Test całoroczny (JP V/5)

Uczeń:

 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
 • określa temat i główną myśl tekstu
 • zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych
 • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym
 • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu
 • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi
 • tworzy wypowiedzi pisemne
 • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów
 • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi
 • rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi
 • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi
 • dostrzega swoistość artystyczną dzieła
 • rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o: a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fl eksyjnych wyrazów odmiennych
 • korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortografi cznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych
 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach
 • tworzy wypowiedzi pisemne: list oficjalny
 • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej
 • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
 • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć