• KLAUZULA INFORMACYJNA

    •  

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki

     w Miłomłynie

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

     1. Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki, znajdująca się na ulicy Pasłęckiej 15 (14-140 Miłomłyn).
     2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Piotr Trusiewicz,  z którym można skontaktować się pod adresem email: ptrusiewicz1@wp.pl
     3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
     • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
     •  zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
     •  zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
     •  zgodnie z art. 9, ust.2  lit. i ( Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) -   przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych  z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej,
     • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-  Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 r., poz. 910),
     • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela  (Dz. U. 2019 r., poz. 2215),
     • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1320).
     1. Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
     2. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
     3. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych       w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
     4. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
     • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych),
     • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
     •  usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia  o  ochronie danych),
     • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
     •  przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych),
     • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
     • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
     •  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
     1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.