• MONITORING WIZYJNY

    •  

     KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
     W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIŁOMŁYNIE 
     im. ŻOŁNIERZY  I DP im. TADEUSZA KOSCIUSZKI

      

     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki jest wymieniana szkoła , której przedstawicielem jest Dyrektor Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki .
     2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych : Piotr Trusiewicz, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej                        w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki za pomocą adresu ptrusiewicz1@wp.pl ,                  tel. 691 450 667.
     3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa

     - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest art. 108a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

     - art. 6 ust.1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                   o ochronie danych „RODO”)

     1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
      i pracowników lub ochrony mienia szkoły .  Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni
      i przebieralni.
     2. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
     3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w  nagraniach obrazu Szkoła  przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie okresu, o którym mowa , uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
     4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

     a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

     b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

     c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

     - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

     d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

     - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

     e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

     1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
     2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.