• REGULAMIN DOWOŻENIA

    •  

     REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW

     W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIŁOMŁYNIE

      

     1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Urząd Miasta i Gminy w Miłomłynie. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów, ustala listę uczniów dowożonych do szkoły.

     2. Terminy dowozów i odwozów są dostosowane do tygodniowego planu zajęć.

     3. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

     4. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

     5. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

     6. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

     7. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

     8. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym lub innym pojazdem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

     9. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun informuje ustnie kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy.

     10. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.

     11. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

      1. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

      2. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

      3. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadącym w nim osób,

      4. żądać zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

      5. rozmawiać z kierowcą.

     12. Uczniowie podczas jazdy maja prawo siedzieć na wyznaczonych przez opiekunów miejscach.

     13. Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonej przez dyrektora szkoły osobie.

     14. Podczas odwozów opiekun lub kierowca odbiera uczniów ze świetlicy, prowadzi ich do autobusu szkolnego.

     15. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z kierownikiem świetlicy i dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów oraz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

     16. Szkoła ma obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

     17. Uczniowie niezapisani w dzienniku świetlicy lub inne osoby mogą być przewożeni szkolnym autobusem tylko za zgodą opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym pojazdem niż autobus szkolny tylko za zgodą pisemną rodzica/ opiekuna prawnego.

      

                                                         Kierownik świetlicy

                                                         Małgorzata Górna