• Wychowanie fizyczne chłopców IV - VI

    • PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. I DYWIZJI TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIŁOMŁYNIE.

     Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z:

     1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 czerwca 2015r..w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

     2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

     3. Wewnątrzszkolnymi Zasadami oceniania.

     4. Statutem Szkoły.

     Celem głównym realizacji programu, w którym uczniowie podlegają ocenie jest przygotowanie do dokonywania dojrzałych i właściwych wyborów związanych z aktywnym i wszechstronnym uczestnictwem w kulturze fizycznej oraz własną sprawnością i zdrowiem, pogłębianie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych, a w przyszłości do przekazania tych wartości następnym pokoleniom.

     Cele przedmiotowych zasad oceniania z wychowania fizycznego:

     1. Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji poziomie osiągania założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności.

     2. Wdrożenie uczniów do efektywnej samooceny, rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w edukacji.

     3. Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.

     4. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.

     5. Przedstawienie uczniom jasno określonego celu oceniania.

     6. Dążenie do rzetelności i trafności oceniania.

     7. Przedstawienie uczniom zrozumiałych i jasnych kryteriów oceniania.

     8. Ujednolicenie kryteriów oceniania stosowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

     9. Dostarczenie rodzicom, opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

     Wymagania ogólne:

     1. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują:

     - koszulka z krótkim rękawem (nie może być na ramiączkach)- zmieniana przed i po lekcji, używana wyłącznie na lekcji wf;

     - spodenki sportowe;

     - obuwie sportowe z niebrudzącą podeszwą na salę gimnastyczną oraz drugie na boisko sportowe- zmieniane przed i po lekcji, używane wyłącznie na lekcji wf;

     - dres sportowy- w zależności od pogody.

     1. Ocena roczna i śródroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

     2. Uczeń może dwukrotnie w ciągu jednego semestru zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji (brak stroju- spodenek, lub koszulki, lub obuwia, złe samopoczucie, itp. Zaznaczone w dzienniku kropką). Kolejne nieprzygotowanie nieusprawiedliwione powoduje otrzymanie oceny cząstkowej niedostatecznej. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny te są równorzędne pozostałym ocenom , ponieważ na zajęciach wf najważniejszy jest aktywny w nich udział.

     3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie przystąpi do sprawdzianu, ma obowiązek uczynić to w okresie późniejszym , ustalonym z nauczycielem, po uprzednim zgłoszeniu się do nauczyciela.

     4. Uczeń niemający możliwości zaliczenia sprawdzianu w terminie, powinien zaliczyć go na następnej lekcji z tej dyscypliny, lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

     5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma prawo do jednej poprawy tej oceny, po uprzednim uzgodnieniu formy i terminu z nauczycielem, w terminie dwóch tygodni od sprawdzianu.

     6. Uczeń ma obowiązek przestrzegać przepisów bhp, regulaminu szatni i Sali gimnastycznej przed i w trakcie oraz po lekcji.

     7. Nie wystawia się oceny niedostatecznej za próby sprawności fizycznej, z wyjątkiem sytuacji, w której uczeń nie podejmuje się wykonania próby, lub rezygnuje z niej w trakcie i nie ma to związku z jego złym samopoczuciem, lub urazem.

     8. Umiejętności są oceniane poprzez zadania kontrolno- oceniające (sprawdzane są umiejętności ruchowe) oraz obserwację ucznia podczas wykonywanych ćwiczeń.

     9. Osoby nieprzygotowane do lekcji z powodu choroby, lub innej niedyspozycji będą:

     • Wykonywały ćwiczenia korekcyjne stosowne do ich niedyspozycji,

     • Czytały lektury obowiązkowe i nieobowiązkowe, rozwiązywały zadania z różnych przedmiotów, za które mogą otrzymać ceny od nauczycieli prowadzących określony przedmiot,

     • W przypadku trudności z panowaniem materiału wynikającej z długotrwałej choroby ucznia, jest możliwe poprawienie oceny na koniec semestru.

     1. Uczeń może być zwolniony z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego:

     • Przez okres semestru, lub całego roku- decyzje podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zwolnienia lekarskiego przedstawionego przez ucznia,

     • Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń, na podstawie opinii lekarza,

     • Na bieżących lekcjach- po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego, rodziców, lub opiekunów prawnych.

     1. Przedmiotowy system oceniania jest formą kontraktu z uczniem.

     Szczegółowe kryteria oceniania

     Przedmiotem oceny jest:

     1. Postawa

     Ocenie podlega:

     • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

     • Pomoc słabszym w trudnych sytuacjach,

     • Przestrzeganie zasad fair play,

     • Postawa osobista- kontrola własnych negatywnych i pozytywnych emocji,

     • Kulturalne kibicowanie.

     1. Aktywność

     Ocenie podlega:

     • Wysiłek wkładany przez ucznia,

     • Udział w organizacji lekcji- przygotowanie miejsca zajęć, przeprowadzenie rozgrzewki, inwencja w organizowaniu gier i doborze ćwiczeń.

     1. Wiadomości

     Ocenie podlegają:

     • Wiadomości związane z zasadami funkcjonowania organizmu, regeneracji sił, czynnym odpoczynkiem,

     • Wiadomości związane z prawidłową postawą ciała,

     • Wiadomości związane z kształtowaniem i oceną sprawności oraz zdrowia,

     • Wiadomości dotyczące organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych.

     1. Umiejętności

     Ocenie podlega:

     • Umiejętność działania na rzecz zdrowia, podnoszenia sprawności fizycznej,

     • Umiejętności kształtujące i korygujące postawę ciała,

     • Umiejętności organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych,

     • Umiejętność bycia widzem i kibicem.

     1. Sprawność fizyczna

     Ocenie podlega:

     • Dbałość o zdrowie, higienę i kondycję raz prawidłową postawę ciała,

     • Samokontrola i samoocena sprawności,

     • Poziom i postęp sprawności fizycznej.

      

     Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność na lekcjach i w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

     Kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego.

     Ocena celująca. Uczeń:

     • Spełnia kryteria na ocenę bdb.

     • Był obecny na wszystkich zajęciach, ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione.

     • Pełni rolę organizatora, sędziego, widza w wybranych dyscyplinach sportowych.

     • Czyni postępy w samodzielnym usprawnianiu. Rozwija własne uzdolnienia o charakterze rekreacyjno- sportowym.

     • Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły i poza nią.

     • Uczęszcza na zajęcia SKS, lub sekcji i klubów pozaszkolnych.

     • Reprezentuje Szkołę na różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych i osiąga premiowane miejsca.

     • Jest zawsze przygotowany do zajęć.

      

     Ocena bardzo dobra. Uczeń:

     • Uczeń całkowicie opanował materiał programowy.

     • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.

     • Przystąpił do wszystkich zadań kontrolno- oceniających.

     • Posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w praktyce.

     • Bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach (jednak nieregularnie)

     • Jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.

     • Jego postawa , zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń.

     Ocena dobra. Uczeń:

     • Wykazuje się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wf.

     • Swoją postawą społeczną, stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń.

     • Wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości i umiejętności.

     • Przystąpił do wszystkich zadań kontrolno- sprawdzających.

     • Podczas sprawdzianów wykazał się średnim panowaniem elementów technicznych, które tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktyce.

     • Z drobnymi niedoskonałościami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny, wydolność i sprawność fizyczną za pomocą testu obowiązującego na lekcji wf, z pmocą nauczyciela interpretuje wyniki.

     • Nie opuszcza lekcji wf, wykazuje stałe i dość dobre postępy w zakresie usprawniania się.

     Ocena dostateczna. Uczeń:

     • Wykazuje przeciętny poziom z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wf.

     • Wykazuje przeciętny poziom opanowania wiadomości z zakresu wf.

     • Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie.

     • Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym.

     • Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

     • W jego wiadomościach z zakresy wf są znaczne braki, a tych które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce.

     • Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z wyraźnymi błędami technicznymi.

     Ocena dopuszczająca. Uczeń:

     • Jest mało sprawny fizycznie.

     • Nie opanował podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma poważne braki.

     • Jest mało sprawny fizycznie.

     • Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.

     • Posiada małe wiadomości z zakresu wf.

     • Nie jest pilny, brak widocznych postępów w usprawnianiu.

     • Wykazuje niechętny stosunek do zajęć wf, opuszcza lekcje.

     • Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia.

     • Podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem panowania umiejętności technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktyce.

     • Wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wf.

     Ocena niedostateczna. Uczeń:

     • Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

     • Posiada bardzo niską sprawność motoryczną.

     • Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.

     • Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia, z błędami.

     • Niska wiedza n.t. wf.

     • Częsta absencja i brak aktywności, brak zmiennego stroju.

     • Nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej.

     • Na lekcjach wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego.