• Religia 0 - II, V - VII

    • PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII

     W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIŁOMŁYNIE

      

     Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii są zgodne ze Statutem Szkoły oraz ze Wewnątrzszkolnym Systemem Nauczania obowiązującymi w PSP w Miłomłynie, Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce, Podstawą programową religii katolickiej, Rozporządzeniem o organizacji religii, Rozporządzeniem o ocenianiu oraz Zasadami Oceniania opracowanymi przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

     Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Jeśli uczeń rozumie i współuczestniczy w ewaluacji swych postępów, wówczas wartościowanie jego osiągnięć posiada również wielką wartość wychowawczą.

     Oceniając uczniów, odnosimy się przede wszystkim do osiągnięć przedstawionych w podstawie programowej z religii.

     Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia to:

     • codzienna obserwacja

     • rozmowy

     • jakość zadawanych przez niego pytań i odpowiedzi

     Nauczyciel ustala, co uczeń wie, potrafi, jakie jeszcze wymagania powinien spełnić, w czym może mu pomóc. Celowość informacji zakłada wartościowanie aktualnego poziomu edukacyjnego ucznia oraz zmotywowanie jego potrzeby zdobywania wiadomości, postaw i umiejętności.

     W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

     1. Obiektywność – zastosowanie obiektywnych jednolitych norm i kryteriówoceniania.

     2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia ( rodzicom na ich zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły ).

     3. Instruktywność – wskazanie na brakujące braki.

     4. Mobilizacja do dalszej pracy.

     5. Różnicowanie wymagań – nauczyciel dostosowuje poziom wymagań do możliwości

     ucznia biorąc pod uwagę: poziom intelektualny, zdolności, odporność psychiczną dziecka, warunki domowe.

     Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:

     1. Kontrola bieżąca ( sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).

     Metody kontroli ocen:

     1. Konwencjonalne ( bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku pracy itp.).

     2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego ( kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań tekstowych).

     3. Dokumentowanie informacji o uczniu ( prace klasowe, sprawdziany, kartkówki przechowywane są przez rok szkolny. Uczeń na własną prośbę lub rodzica otrzymuje pracę do wglądu na czas określony przez nauczyciela )

     Sposoby oceniania:

     1. Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

     Zasady oceniania:

     1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

     - wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej wynikającej z realizowanego przez siebie programu nauczania,

     - sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

     - warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

     Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

     1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

     2. Zainteresowanie przedmiotem.

     3. Stosunek do przedmiotu.

     4. Pilność, systematyczność, aktywność.

     5. Umiejętność zastosowania zdobytych wiadomości w życiu.

     6. Postawa.

     Przedmiot oceny religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.

     Cele oceniania:

     1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

     2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

     3. Pomaganie uczniów w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.

     4. Systematyczne informowanie rodziców o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia podczas spotkań z rodzicami.

      

     Ocenie podlegają:

     1. Sprawdzian może być pisany przynajmniej jeden raz w ciągu semestru, obejmujące co najmniej trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, wcześniej powtórzone i utrwalone, pisane przez uczniów przez 45 minut, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni.

     2. Kartkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż jedną jednostkę lekcyjną, niezapowiedziane,  pisane przez uczniów maksymalnie 15 minut.Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie. Nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia kartkówek, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć.

     3. Uczniowie posiadający opinie i orzeczenia poradni piszą prace pisemne z dostosowaniem do ich możliwości. Oceniając uczniów mających opinię PPP uwzględnia się również zaangażowanie i postęp dokonany podczas nauki.

     4. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

     5. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału nie większej niż z trzech ostatnich lekcji.

     6. Aktywność : wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzeniach, praca na lekcji, prace dodatkowe itp.za aktywny udział w lekcji może otrzymać plusy „+” oraz minusy „- „ : za pracę na lekcji. Przyznanie trzech plusów skutkuje oceną celującą ,a otrzymanie trzech minusów oceną niedostateczną. Po otrzymaniu oceny 6 lub 1 uczeń otrzymuje kolejne plusy lub minusy. Za brak wykonania zadania dodatkowego nie stawiamy oceny niedostatecznej.

     7. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana wyrywkowo i cyklicznie. Uczeń musi wykonać zaległe prace na następną lekcję.

     8. Zeszyt: sprawdzany według ustaleń nauczyciela:może być przynajmniej jeden raz w semestrze, kompleksowa ocena zeszytu ( systematyczność, poprawność zapisu, estetyka, odrabiane prace domowe, wszystkie tematy i notatki, zapis podwójny dat na marginesie zeszytu ) Uczeń jest zobowiązany systematycznie prowadzić zeszyt. W razie nieobecności ucznia na zajęciach ma on obowiązek uzupełnić brakujące tematy, prace domowe i przyjść przygotowany na zajęcia.

      

     Cel. – zeszyt bardzo staranny, pełne notatki, zapisane daty, duża estetyka, odrobione

     prace domowe, poprawny zapis,

     Bdb. – zeszyt bardzo staranny, pełne notatki, zapisane daty, odrobione prace domowe

     Db. – zeszyt staranny, pełne notatki, odrobione prace domowe, sporadyczne braki w

     zapisie dat,

     Dst. – zeszyt w miarę staranny, niewielkie braki w notatkach ,pracach domowych,

     datach,

     Dop. – zeszyt niestaranny, braki w notatkach i pracach domowych, w zapisie dat

     Ndst. – zeszyt niestaranny lub brak, brak notatek ,prac domowych, zapisu dat,

      

     9. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.

     10. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

     11. Inne formy aktywności ucznia:

     - praca w grupach, w parach ( udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu),

     - referaty, prezentacje,

     - udział w konkursach, olimpiadach,

     - inne.

     12. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w ciągu półrocza, trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Za nieprzygotowanie rozumie się: zeszytu przedmiotowego, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi.

     13. Praktyki religijne nie podlegają ocenie lecz kontroli.

     Ilość ocen:

     1. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi , co najmniej sześć ocen cząstkowych.

     2. Nauczyciel stawia oceny cząstkowe ze znakami „+” i „- ” poza oceną 6 i 1.

     3. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest bez znaków „+” i „-’’.

     4. Ocena roczna zostaje wystawiona w oparciu o dwie oceny semestralne na podstawie ocen cząstkowych wg. hierarchii:.

     - konkursy,

     - prace klasowe,

     - sprawdziany,

     - kartkówki,

     - samodzielne korzystanie z Pisma św.,

     - pacierz,

     - odpowiedzi ustne,

     - referaty,

     - aktywność,

     - prace domowe,

     - zeszyt,

     - zaangażowanie poza szkołą,

     - inne.

     Poprawianie/ zaliczanie:

     1. Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestru połączone z możliwością poprawiania. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawieniem oceny śródrocznej lub końcoworocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.

     2. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej/sprawdzianu z całą klasą, to może to uczynić w terminie dwóch tygodni. Poprawiać/zaliczać można tylko prace klasowe zawierające więcej niż trzy jednostki lekcyjne w formie pisemnej lub ustnej. Zaliczanie zaległej pracy klasowej jest obowiązkowe i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły . Jeżeli z powodu unikania lub odmowy uczeń tego nie uczyni w wyznaczonym czasie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawiania. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. Każdy sprawdzian pisemny (praca klasowa, sprawdzian) muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen kropkę. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce kropki ocenę ndst

     3. Poprawa prac klasowych /sprawdzianów jest obowiązkowa i odbywa się w terminie dwóch tygodni od momentu powiadomienia ucznia o ocenie niedostatecznej i dobrowolna w przypadku innej oceny. Uczeń może ją poprawiać tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej. Poprawa odbywa się na wniosek ucznia, a termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia. Otrzymaną ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok pierwszej oceny z tego sprawdzianu. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej uwzględniana jest ocena z poprawy.

     4. Zapowiedziane prace pisemne nie będą przekładane bez szczególnie ważnych powodów.

     5. Informacja zwrotna dla ucznia:

     Wypowiedzi ustne.

     Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

     Wypowiedzi pisemne.

     Informacja zwrotna zostaje przekazywana za pomocą czterech punktów:

      1. Sprawdzane były następujące umiejętności i wiadomości:

      2. Najlepiej opanowałeś (-aś):

      3. Najsłabiej opanowałeś (-aś):

      4. Wskazówki do dalszej pracy:

      

     W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie podczas indywidualnych spotkań z rodzicami.

     6. Sposoby przechowywania i udostępniania prac pisemnych:

     - prace są przechowywane w teczce u nauczyciela sprawdziany do końca roku szkolnego ,  krótkie sprawdziany, kartkówki do końca każdego semestru, 

     - prace są udostępniane na życzenie rodzica podczas spotkań z rodzicami

     Przy wystawieniu oceny śródrocznej i końcoworocznej przyjmuje się następujące zasady:

     1. Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane ( w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego ) z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, pacierza, referatów, aktywności, prac domowych, zeszytu.

      

     1. Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i osiągnie znaczące miejsce ,co najmniej na etapie szkolnym, będzie mógł uzyskać dodatkowo ocenę bardzo dobrą lub celującą.

      

     1. Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem R .P., uczeń zostaje poinformowany ustnie przez nauczyciela, a następnie przez wychowawcę o zagrożeniu oceną niedostateczną.

      

     1. Tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem R .P., uczeń zostaje poinformowany o przewidywanej ocenie śródrocznej lub końcoworocznej ( semestralnej ).

      

     1. Uczeń nie może być klasyfikowany z religii jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub końcoworocznej ( semestralnej)j oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia z religii w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z religii. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

      

     1. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie pisał sprawdzianu w terminie. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

      

     1. Ucieczka z pracy klasowej / sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

      

     Prace pisemne będą oceniane według skali punktowej :

     Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

     1. Celujący – 95-100%

     2. Bardzo dobry – 85-94%

     3. Dobry – 71-84%

     4. Dostateczny – 50-70%

     5. Dopuszczający – 36-49%

     6. Niedostateczny – 0-35%.

     7.  

     KRYTERIA I ZASTOSOWANIE ICH W OKREŚLONYCH OCENACH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

     1. Posiada pełną wiedzę i umiejętności wynikającą z podstawy programowej i programu nauczania w danej klasie.

     2. Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

     3. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.

     4. Uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności.

     5. Starannie prowadzi zeszyt.

     6. Systematycznie drabia prace domowe i zadawane prace.

     7. Posiada umiejętność biegłego posługiwania się Pismem św.

     8. Odznacza się pełną znajomością pacierza.

     9. Właściwie stosuje zdobyte wiadomości w życiu.

     10. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem, jest pilny, aktywny, systematyczny.

     11. Jest wrażliwy na potrzeby innych.

     12. Jego postawa jest godna naśladowania.

     13. Wykazuje się bardzo dużą aktywnością podczas zajęć i poza nimi.

      

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

      

     1. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony poziomem nauczania religii w danej klasie.

     2. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

     3. Odznacza się pełną znajomością pacierza.

     4. Starannie prowadzi zeszyt.

     5. Systematycznie odrabia prace domowe i zadane prace.

     6. Posiada umiejętność sprawnego posługiwania się Pismem św.

     7. Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela.

     8. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny, pilny, systematyczny.

     9. Wykazuje się dużą aktywnością podczas zajęć i poza nimi.

     10. Jest wrażliwy na potrzeby innych.

      

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

      

     1. Opanował wiedzę i umiejętności określone poziomem nauczania religii w danej klasie

     2. Wykazuje dobrą znajomość pacierza.

     3. W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.

     4. Stara się być aktywny podczas lekcji.

     5. Posiada umiejętność posługiwania się Pismem św.

     6. Właściwie stosuje zdobyte wiadomości w życiu.

     7. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny i systematyczny.

     8. Postawa nie budzi wątpliwości.

      

      

      

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

      

     1. Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone poziomem nauczania religii w danej klasie.

     2. W zeszycie posiada sporadyczne braki notatek i prac domowych.

     3. W posługiwaniu się Pismem św., wymaga pomocy nauczyciela.

     4. Nie zawsze stosuje zdobyte wiadomości w życiu.

     5. Wykazuje słabe zainteresowanie przedmiotem, jest mało aktywny i systematyczny.

     6. Wykazuje słabą znajomość pacierza.

     7. Podczas udzielanych wypowiedzi popełnia niewielkie i nieliczne braki.

      

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

      

     1. Opanował konieczne wiadomości i umiejętności określone poziomem nauczania w danej klasie.

     2. Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych.

     3. Ma problemy ze znajomością pacierz.

     4. Niestaranie prowadzi zeszyt.

     5. Sporadycznie odrabia prace domowe.

     6. Bardzo słabo opanował umiejętność posługiwania się Pismem św.

     7. Wykazuje poprawny stosunek o przedmiotu.

     8. Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności.

     9. Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

     10. Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się.

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

      

     1. Posiada rażący brak wiadomości i umiejętności określonych poziomem nauczania w danej klasie.

     2. Nie prowadzi zeszytu, często go nie przynosi.

     3. Nie odrabia prac domowych.

     4. Nie umie posługiwać się Pismem św.

     5. Nie stosuje zdobytych wiadomości w życiu.

     6. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu.

     7. Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

     8. Nie wykazuje się znajomością pacierza.

      

     Beata Gorgoń