• Ceremoniał

    •  

      

      

      

     C E R E M O N I A Ł  

      SZ K O Ł Y

      

     WSTĘP

      

      Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach edukacyjnych, pragniemy również uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli. Podyktowane to jest przeświadczeniem, że znajomość savoir vivre i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie.

      Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Szkoły, który stanowi integralną część z tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizacji ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych.

         Symbole Szkoły

     1.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie posiada:         

     a)     Patrona – I Dywizję Tadeusza Kościuszki,

     b)    Sztandar,

     c)     Logo,

     d)    Ceremoniał.

             

          Logo Szkoły

             Powstało w wyniku konkursu na projekt logo ogłoszonego dla uczniów szkoły.

              

                                                

           Sztandar Szkoły        

     Sztandar Szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

            

          1.  Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie w holu szkoły.  W tym samym miejscu znajdują się insygnia   pocztu  sztandarowego.

      

                                                                                    

      

      

        2.     W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o  nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.

      

     Skład pocztu sztandarowego:

     ·        chorąży – jeden uczeń,

     ·        asysta – dwie uczennice.

      

               Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora szkoły. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych. Po zakończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a ich nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły.

               Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

      

     Insygnia pocztu sztandarowego:

      

     ·        biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod    lewym białym kolorem do góry,

     ·        białe rękawiczki.

      

               Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – ciemny garnitur, biała koszula. Uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice.

               Uczniowie uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice.

      

     Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły.

      

       Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych dotyczy głównie:

     ·       Święta Odzyskania Niepodległości,

     ·       Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

     ·       Ceremonii rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

            - ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego,

            - ceremonii przyrzeczenia klas kończących szkołę,

     ·       Ceremonii ślubowania klas pierwszych,

     ·       Dnia Patrona Szkoły.

      

               Sztandar uczestnicząc w uroczystościach odbywających się w szkole, opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

      

            Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego

      

     ·        „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie „zasadniczej”. 

                                  Jest to również postawa przyjmowana przez asystę   w czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu.

      

     ·        „spocznij”       – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w     postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

     ·         „na ramię”       – chorąży kładzie drzewce na prawe ramię i  trzyma  je pod kątem 450. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

     ·        „prezentuj”        z postawy zasadniczej chorąży podnosi sztandar pionowo do góry. Ta postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego.

     ·        „salutowanie

           sztandarem”       – wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży pochyla sztandar w przód do 450.  Sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej. Po czasie „salutowania” sztandar powraca do postawy „prezentuj”.

           

        Uroczystości z udziałem sztandaru

      

     Wprowadzenie sztandaru


      Lp.

      

     Komendy

     i ich kolejność

     Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

      

     Poczet sztandarowy

      

     Sztandar

     1

     proszę o powstanie

     uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

     przygotowanie do wejścia

     postawa na ramię

     2

     „baczność”

     sztandar wprowadzić

     uczestnicy w postawie „zasadniczej”

     - wprowadzenie sztandaru

      

     - zatrzymanie na ustalonym   miejscu

     - w postawie „na ramię w marszu

     - postawa „prezentuj”

     3

     „do hymnu”

     uczestnicy jak wyżej

     postawa „zasadnicza”

     postawa „salutowanie w miejscu”

     4

     „po hymnie”

     uczestnicy w postawie „spocznij”

     „spocznij”

     postawa „spocznij”

     5

     można usiąść

     uczestnicy siadają

     spocznij

     postawa „spocznij”

      

      

      

     Wyprowadzenie sztandaru

      

      

      Lp

      

     Komendy

     i ich kolejność

     Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

      

     Poczet sztandarowy

      

     Sztandar

     1

     proszę o powstanie

     uczestnicy powstają przed  wyprowadzeniem sztandaru

     spocznij

     postawa „spocznij”

     2

     „baczność”

     sztandar wyprowadzić

     uczestnicy w postawie „zasadniczej”

     - postawa „zasadnicza”

     - wyprowadzenie sztandaru

     postawa „zasadnicza”

     postawa „na ramię w marszu”

     3

     spocznij

     uczestnicy siadają

     -----------------------------

     ---------------------------

      

     Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego

      

     Ceremoniał odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

     Przed wystąpieniem sztandaru należy odczytać uchwałę rady pedagogicznej z podaniem nazwisk nowej obsady pocztu sztandarowego.

      

      Lp

      

     Komendy

     i ich kolejność

     Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

      

     Poczet sztandarowy

      

     Sztandar

     1

     „baczność” poczet sztandarowy wystąp

     uczestnicy w postawie zasadniczej

     - wystąpienie sztandaru

      

     - zatrzymanie w ustalonym

     miejscu

     - postawa „na ramię w    marszu”

     - postawa „zasadnicza”

     3

     poczet sztandarowy w składzie:

     -chorąży ucz. …

     - asysta ucz. …

                 ucz. …

     Wystąp!

     uczestnicy postawa „zasadnicza”,

     nowy skład pocztu występuje i ustawia się: chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru w odległości 1 m.

     postawa „zasadnicza”

     - postawa „zasadnicza”

      

     - postawa „prezentuj”

     4

     „do ślubowania”

     uczestnicy postawa „zasadnicza”, nowy skład pocztu sztandarowego unosi prawe dłonie (palce jak przy salutowaniu) na sztandar i powtarza tekst ślubowania

     postawa „zasadnicza”

     postawa „salutowanie w miejscu”

     5

     „po ślubowaniu”

     uczestnicy postawa „spocznij” nowy skład pocztu opuszcza dłonie po ślubowaniu

     postawa „zasadnicza”

     postawa „prezentuj”

     6

     „baczność”

     - sztandar przekazać

     uczestnicy postawa zasadnicza

     - dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

     - ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

     - chorąży przekazuje sztandar

     - ustawia się obok przekazanego sztandaru, sztandar w postawie „spocznij”

     7

     „baczność”

     chorąży ucz. …

     asysta ucz. …

               ucz. …

     odmaszerować

     „spocznij”

     uczestnicy postawa „zasadnicza”, uczestnicy nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

     Dyrektor dokonuje wręczenia pamiątkowych nagród

     postawa „zasadnicza”

      

      

      

     postawa „spocznij”

     postawa „prezentuj”

      

      

      

     postawa „spocznij”

     8

     „baczność”

     sztandar odprowadzić

     „spocznij”

     uczestnicy postawa „zasadnicza”

     postawa „spocznij”

     postawa „zasadnicza”

     sztandar powraca na wyznaczone miejsce

     postawa „zasadnicza”

     postawa „na ramię w marszu”

      

     Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

      

      Lp

      

     Komendy

     i ich kolejność

     Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

      

     Poczet sztandarowy

      

     Sztandar

        1

     proszę o powstanie

     uczestnicy wstają

     ------------------------

     ---------------------

        2

     „baczność” –

      

     sztandar wprowadzić

     uczestnicy postawa

      

     „zasadnicza”

     - wprowadzenie sztandaru

      

     - zatrzymanie na ustalonym

      miejscu

     - postawa „na ramię w marszu”

     - postawa „zasadnicza”

        3

     „do ślubowania”

     uczestnicy postawa „zasadnicza”,

     ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce jak przy salutowaniu) na wysokości oczu

     postawa „zasadnicza”

     - postawa „prezentuj”

      

     - postawa „salutowanie w miejscu”

      

        4

     „po ślubowaniu”

     uczestnicy „spocznij”, ślubujący opuszczają rękę

     postawa „spocznij”

     - postawa „prezentuj”

     - postawa „zasadnicza”

        5

     „baczność”- sztandar szkoły wyprowadzić

     uczestnicy postawa „zasadnicza”

     - postawa „zasadnicza”

     - wyprowadzenie sztandaru

     - postawa „zasadnicza”

     - postawa „na ramię w marszu”

        6

     „spocznij”

     uczestnicy siadają (postawa „spocznij”)

     ------------------------------

     -----------------------------

      

     Pasowanie na ucznia

     1.      Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku Sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę i powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi.

      

     Rota przysięgi:

      

     Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

      

     2.      Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.

     Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na jedno kolano, kładzie duży ołówek i mówi:

      

               „Pasuję Ciebie na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im.

                 I   Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie”.

      

     Ceremoniał przyrzeczenia klas szóstych

     Przebiega podobnie jak ślubowanie klas pierwszych. W pkt 2 uroczystości podaje się komendę: „poczet sztandarowy wystąp”, w kpt. 3 i 4 komendę: „do przyrzeczenia” i „po przyrzeczeniu”.

     1.      Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie.

      

     Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą przedstawiciele klas szóstych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem szkoły słowa przysięgi.

      

     Rota ślubowania absolwentów:

     My, absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie, Tobie szkoło ślubujemy:

     - wiernie strzec Twojego honoru;

     - dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;

     - z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka PSP w Miłomłynie;

     - zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu;

     - zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju.

     ŚLUBUJEMY.


     Apele i uroczystości szkolne

      

     1.      Apele i uroczystości szkolne organizowane są dla uczniów klas 0 - VI.

      

     2.     Przebieg apelu:

      

                                               I.      ROZPOCZĘCIE APELU:

      

     1)     Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu szkoły:

     ( Na apelach poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego).

      

     Prowadzący apel (najczęściej przewodniczący SU)

     Proszę wszystkich o powstanie.

     Baczność. Poczet sztandarowy sztandar wprowadzić.

     Do hymnu.


     Raport: Pani (e) Dyrektor (orze), przewodniczący Samorządu Uczniowskiego …..(imię i nazwisko ucznia) melduje uczniów klas 0 – VI gotowych do uroczystego apelu z okazji ….(nazwa święta lub uroczystości).

     Spocznij.

     Można usiąść.

      

     2)     Powitanie zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów:

     Na dzisiejszym apelu przygotowanym z okazji…..(nazwa święta lub uroczystości) miło jest mi powitać przybyłych gości:

     - Panią……………..,

     - Pana……………...,

     - Dyrektora Szkoły.,

     - Wicedyrektora szkoły,

     - Nauczycieli,

     - Pracowników szkoły,

     - Rodziców,

     - Uczniów.

             

                                           II.      CZĘŚĆ OFICJALNA:

      

     1) Przemówienia Dyrektora Szkoły i chętnych gości.

     2) Wyprowadzenie sztandaru:

        Proszę wszystkich o powstanie.

        Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić.

        Spocznij.

        Proszę usiąść.

      

      

                                       III.      CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:

      

     1) Zaproszenie do obejrzenia części artystycznej.

                                        IV.      ZAKOŃCZENIE APELU:

      

     1)    Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie.

     2)    Zakończenie uroczystości.

     Na tym kończymy naszą uroczystość.

     Można się rozejść.

      

     3.     W dniu, w którym odbywają się apele i uroczystości szkolne, uczniowie  zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule i granatowe lub czarne spodnie, natomiast dziewczynki białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice.

     Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły.

      

     Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:

      

     1)     Rozpoczęcie roku szkolnego (1 IX)

     2)     Dzień Patrona Szkoły (12 X)

     3)     Ślubowanie uczniów klas pierwszych (12X)

     4)     Dzień Edukacji Narodowej (14 X)

     5)     Święto Odzyskania Niepodległości (11 XI)

     6)     Uroczystość z okazji Bożego Narodzenia (XII)

     7)     Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (V)

     8)         Zakończenie roku szkolnego

      

     Dekoracja budynku szkoły flagami

     państwowymi w:

                Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

              

     1)     Dzień Edukacji Narodowej;

     2)     Dzień Patrona Szkoły;

     3)     Święta państwowe;

     4)     Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

      

     Tekst ślubowania na Sztandar

      

     Obiecuję dbać o sztandar naszej szkoły, sumiennie wykonywać swoje obowiązki i być godnym reprezentantem Publicznej Szkoły Podstawowej im.I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie”

      

     Ceremoniał przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17.05.2004r.

      

     aktualizacja: X 2010r.