• ZWYCZJE I OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE

    •  

     Projekt programu edukacyjno-wychowawczego w obrębie bloku humanistycznego i kształcenia zintegrowanego
      

      

     Termin realizacji: XII 2011
      

     Metoda realizacji: projekt ogólnoszkolny
      

     Realizacja programu: oddział przedszkolny, uczniowie klas 0 – VI
      

     Odpowiedzialni za realizację: nauczyciele i księża
                                                                            Autor i koordynator projektu
                                                                                      mgr Beata Gorgoń

      

      

      

     CELE GŁÓWNE PROJEKTU     •    Kształtowanie świadomości i przynależności narodowej i kulturowej.
      

     •    Poznanie tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem.
      

     •    Wzbudzanie szacunku wobec wartości chrześcijańskich.
      

     •    Wzbudzanie szacunku dla wartości ogólnoludzkich.
      

     •    Wdrażanie do kreatywnej pracy w zespole.
      

     •    Integracja społeczności szkolnej i lokalnej.
      

     •    Wzmacnianie więzi emocjonalnej miedzy dzieckiem i dorosłym.
      

     •    Wdrażanie do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorców postępowania.     PRZEWIDYWANE EFEKTY     •    Dziecko nauczy się pielęgnować tradycje.
      

     •    Dziecko będzie dumne z przynależności narodowej i kulturowej.
      

     •    Dziecko będzie aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej i lokalnej.
      

     •    Dziecko nauczy się doceniać efekty swojej pracy.
      

     •    Dziecko będzie rozwijać własne zdolności.     PRZEBIEG I FORMY REALIZACJI
      


     •    Przeprowadzenie lekcji  i pogadanek na temat: „ Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe.”
      

     •    Nauka kolęd i pastorałek: muzyka, religia, nauczanie zintegrowane, zerówki, koło religijne.
      

     •    Przygotowanie części artystycznej: nauczyciele świetlicy, nauczyciel koła teatralnego, nauczyciel koordynator, nauczyciel muzyki,

           nauczyciele zerówek.
      

     •    Wykonanie dekoracji: wszyscy nauczyciele.
      

     •    Przygotowanie  kostiumów: rodzice, uczniowie, nauczyciele.
      

     •    Wykonanie gazetek, ozdób świątecznych: nauczyciele, uczniowie.
      

     •    Wykonanie zaproszeń: nauczyciel informatyki, uczniowie.
      

     •    Przeprowadzenie konkursu : wychowawca klasy III b
      

     •    Wigilie w klasach: wychowawcy klas, rodzice, uczniowie.
      

     •    Przedstawienie w kościele: nauczyciel koordynator, osoby wspomagające, księża.
      

      

      

     ZADANIA DO ZREALIZOWANIA
      

      

     PRZEDMIOT ZADANIA


     TERMIN REALIZACJI

     OSOBY ODPOWIEDZIALNE
      

     KSZTALCENIE UMIEJĘTNOŚCI
     Religia, koło religijne

     -  przygotowanie scenariusza
      

     -  wybór tekstów kolęd
      

     -  zaangażowanie uczniów
      

     -  przeprowadzenie katechez
      

     -  wykonanie gazetki ściennej

      

     Do 18.12.2011
      

     nauczyciel religii

      

     -  korzystanie z różnych źródeł informacji
      

     -  wdrażanie do rozpoznawania trwałych i

          uniwersalnych wartości
      

     -  kształtowanie świadomości i przynależności

         narodowej
      

     - wdrażanie do kreatywnej pracy w zespole-
      

     - podtrzymywanie szacunku do tradycji narodowej
      

     Koło języka polskiego -  pomoc w interpretacji tekstów
      

     Do 18.12.2011
      

     nauczyciel języka polskiego

      

     -  dbanie o kulturę języka
      

     -  pobudzanie aktywności twórczej
      

     - aktywne i świadome uczestniczenie w życiu

        społeczności szkolnej
      

     Muzyka
      

     Plastyka

      

     -  nauka kolęd
      

     -  wykonywanie ozdób

         świątecznych

      

     Do 18.12.2011
      

     nauczyciel muzyki i plastyki

      

     -  motywowanie do pracy
      

     -  pobudzanie aktywności twórczej
      

     -  wdrażanie do kreatywnej pracy
      

     Koło teatralne -  pomoc w doborze tekstów i przygotowaniu jasełek
     -  wykonanie dekoracji

      
     Do 18.12.2011
     opiekun koła teatralnego

      
     -  integracja społeczności szkolnej
     -  dbanie o kulturę języka
     -  motywowanie uczniów
     - pobudzanie aktywności twórczej

      
     Zajęcia plastyczno –  techniczne w klasie III b

     - przeprowadzenie konkursu na

        najpiękniejszy stroik świąteczny
      

     - wykonanie stroików

      

     Do 16.12.2011
      

     Wychowawca klasy III b

      

     - pobudzanie aktywności twórczej
      

     - integracja społeczności klasowej


     - wdrażanie do kreatywnej pracy
      

     - estetyczne wykonanie prac
      

     Informatyka - wykonanie zaproszeń dla gości

     Do 16.12.2011
      

     Nauczyciel informatyki

      

     - umiejętność posługiwania się programami

        komputerowym
      

     - pobudzanie aktywności twórczej
      

     - motywowanie do rozwoju zainteresowań
      

     Technika klasy V ab

     - wykonanie stroików

     świątecznych

     Do 20.12.2011
     nauczyciel techniki

      

     - estetyczne wykonanie prac
      

     - motywowanie do prac
      

     - rozbudzanie aktywności twórczej
      

     - wdrażanie do kreatywnej pracy w parach

     Świetlica

     - pomoc w przygotowaniu jasełek
      

     - przygotowanie gazetki ściennej
      

     - pomoc w przygotowaniu

        elementów dekoracji, strojów
      

     - pogadanki na temat zwyczajów i

       tradycji świątecznych
      

     Do 18.12.2011
      

     Nauczyciele świetlicy

      

     - motywowanie do rozwoju zainteresowań
      

     - wdrażanie do kreatywnej pracy w zespole
      

     - pobudzanie aktywności twórczej
      

     - kształtowanie w uczniach przynależności  

        kulturowej i narodowej
      

     - wzmacnianie więzi między dzieckiem a dorosłym
      

     Godziny wychowawcze

     - pogadanki na temat zwyczajów i

       tradycji świątecznych
      

     - przygotowanie gazetek o

       tematyce świątecznej
      

     - wigilie klasowe
      

     Do 21.12.2011
      

     Wychowawcy klas

      

     - integracja społeczności klasowej
      

     - kształtowanie umiejętności skutecznego

       nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

       międzyludzkich

      

     Język angielski

     - Boże Narodzenie w tradycji

     innych narodów

     Do 20.12.2011
      

     Nauczyciel języka angielskiego
      

     - motywowanie do poznania kultury innych

        narodów
      

     - rozbudzanie aktywności poznawczej
      

     - integracja społeczności klasowej

     Nauczanie zintegrowanie

     - lekcje o tematyce świątecznej
      

     - pomoc w przygotowaniu

       elementów dekoracji na jasełka
      

     - wykonanie ozdób

        świątecznych
      

     Do 20.12.2011
      

     Nauczyciele nauczania

     zintegrowanego

      

     - pobudzanie aktywności twórczej
      

     - inspirowanie do aktywności poznawczej
      

     - współdziałanie w grupie na rzecz szkoły
      

     - estetyczne wykonanie ozdób

     Oddział przedszkolny - pomoc w przygotowaniu dekoracji
     - pogadanki o tematyce świątecznej
     - wykonanie ozdób świątecznych
     - udział w jasełkach

      
     Do 20.12.2011
     Nauczyciele zerówek

      
     - kształtowanie w uczniach przynależności narodowej i kulturowej
     - wzbudzanie aktywni poznawczej
     - integracja społeczności szkolnej

      
     Punkt przedszkolny

     - pogadanka o tematyce

       świątecznej
      

     - wykonanie ozdób

        świątecznych

      

     Do 20.12.2011
      

     Nauczyciele oddziału

     przedszkolnego

      

     - poznanie tradycji naszego narodu
      

     - wzbudzanie aktywności poznawczej
      

     - motywowanie do pracy

     Parafia

     - umożliwienie przedstawienia

     przygotowanych jasełek

      

      18.12.2011
      

     Księża, nauczyciel koordynator,   nauczyciele wspomagający

     - wdrażanie do rozpoznawania trwałych i

       uniwersalnych wartości
      

     - kształtowanie umiejętności skutecznego

       nawiązywania i podtrzymywania

       kontaktów międzyludzkich
      

     - wdrażanie do kreatywnej pracy
      

     - integracja społeczności szkolnej i lokalnej
      

     - wzmacnianie więzi emocjonalnej między

       dzieckiem a dorosłym