• LESZCZYK

    •  

      

      

     UCZNIOWSKA SZKÓŁKA WĘDKARSKA

      

     < LESZCZYK>

      

      

     „… Nie widziałem jeszcze człowieka, któryby w trakcie łowienia ryb mógł się czymkolwiek przejmować, i

     któryby nie ukochał przyrody…”

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          Tadeusz Andrzejczyk

      

      

      

      

     CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

      

      

      

            Cel ogólny:

      

     Zapoznawanie młodzieży szkolnej z zagadnieniami wędkarstwa rekreacyjnego, propagowanie wędkarstwa jako formy

      

     spędzania wolnego czasu, a także propagowanie wędkarstwa jako dyscypliny sportowej rywalizacji. a docelowo

      

     ukształtowanie podczas wędkowania zasady postępowania : „złów, zmierz , zważ i wypuść”.

      

      

     Cele pracy z młodzieżą:

      

      

      

     ·       rozbudzanie zainteresowań wędkarstwem jako atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu,

      

     ·         kształtowanie etyki wędkarskiej,

      

     ·         promocja zdrowego stylu życia,

      

     ·         kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,

      

     ·         upowszechnianie walorów przyrodniczych okolicy i regionu,

      

     ·        kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych


        w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem – rozrywką,

      

     ·         zachęcenie młodzieży do obserwacji przyrodniczych, zrozumienia zjawisk zachodzących w ekosystemie wodnym,

      

     ·        ochrona uczniów przed rozpoczęciem zażywania alkoholu;

      

     ·       świadomość, że alkohol - to środek uzależniający, a jego nadużywanie prowadzi do nałogu;

      

      

      

     Założenia programowe:

      

      

      

     ·    poznanie struktury organizacyjnej i działalności PZW, oraz zapoznanie z regulaminem amatorskiego połowu ryb, i

          wdrażanie do przestrzegania jego zasad,

      

      

     ·    wprowadzenie w wędkarstwo spławikowe,

      

      

     ·    zagospodarowania i rybostan łowiska na przykładzie zbiornika Jelonek Duży (Ilińsk),

      

      

     ·   rozpoznawanie gatunków ryb,

      

      

     ·     analiza części składowych i praktyczne wykonywanie zestawów spławikowych (podstawowe węzły do łączenia żyłki z

            wędziskiem; dobór, mocowanie i wyważanie spławika, wiązanie haczyka),

      

      

     ·       przygotowanie stanowiska wędkarskiego,

      

      

     ·      zasady prawidłowego zachowania się na łowisku,

      

      

     ·     posługiwanie się wędką spławikową z zestawem pełnym (mierzenie gruntu; techniki zarzucania i prowadzenia zestawu;

           rozpoznawanie brań ryb; zacięcie, hol oraz lądowanie ryby),

      

      

     ·     podstawowe wiadomości o przynętach i zanętach wędkarskich (ich pozyskiwanie i sporządzanie; dobór haczyka do

            rodzaju przynęty i jej uzbrajanie; wyjaśnienie pojęć: nęcenie "w punkt" zanętą ciężką i lekką, nęcenie wstępne i

            donęcanie,

      

      

     ·    pokaz sprzętu i wyposażenia stosowanego w wędkarstwie wyczynowym (organizacja stanowiska, sondowanie dna,

         przygotowanie i nawilżanie zanęty, dobór zestawu, zarys taktyki nęcenia i połowu),

      

      

     ·    połów rekreacyjny w grupach zorganizowanych, doskonalenie techniki łowienia i udział w wędkarskich zawodach

         

          spławikowych,

      

      ·   przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o nie zażywaniu alkoholu,

      

      

     ·    dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat alkoholu i jego oddziaływania na organizm człowieka,

      

      

     ·  nauka wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i    przewidywania skutków określonej

        działalności człowieka,

      

      

     ·   kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do   aktywności społecznej, samooceny i

         samodyscypliny,

      

      

     ·    umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł (czasopisma, encyklopedie,

           słowniki) oraz umiejętne wykorzystywanie ich,

      

      

     OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁKI:

      

      

        uczeń:

      

          —   będzie znał podstawowe przepisy regulaminu amatorskiego połowu ryb,       

          —   będzie przestrzegał zasad bezpiecznego połowu ryb,

          — będzie znał metody, techniki połowu ryb i będzie umiał je wykorzystać,

          —    będzie znał florę i faunę naszych wód,

          —   zdobędzie umiejętność krytycznego spojrzenia na zachęcanie do picia,

          —  zdobędzie umiejętność wskazywania przez dzieci skutków nadużywania alkoholu,

          — zdobędzie umiejętność asertywnej odmowy w stosunku do "częstujących",

      

          —   zdobędzie umiejętność podejmowania decyzji  o niepiciu.

      

      

      

     •  udział uczniów w wspólnych wyprawach wędkarskich

      

       prezentacja działalności sekcji poprzez wyeksponowanie prac uczniów na ściennej gazetce tematycznej,

      

       organizowanie wycieczek tematycznych,

      

     reprezentowanie szkoły na zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie miejscowości i gminy,

      

       dbałość  uczniów o środowisko naturalne, szczególnie otoczenie naszych akwenów wodnych,

      

       współpraca z kołem wędkarskim PZW ,,Karaś’’ w Ostródzie.

      

      

      METODY PRACY:

      

      

     •  pogadanka, instruktaż,

      

     •  praca ze źródłami informacji( regulamin amatorskiego połowu ryb, publikacje wędkarskie zwarte oraz czasopisma ,

         tematyczne strony internetowe, itp.),

      

     •  doskonalenie umiejętności manualnych w posługiwaniu się sprzętem wędkarskim,

      

     •  wycieczki tematyczne,

      

     •  zajęcia terenowe- wędkowanie jako trening umiejętności oraz nabywanie doświadczenia podczas udziału w zawodach

         wędkarskich,

      

      

      

     ZAGADNIENIA WSTEPNE I ORGANIZACYJNE  UCZNIOWSKIEJ SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ <LESZCZYK>

      

      


     Rozdział 1. Postanowienia ogólne

      

      

     1.   Uczniowska Szkółka Wędkarska ,, Leszczyk” działa przy Publicznej Szkole Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza

           Kościuszki w Miłomłynie,  propaguje wędkarstwo rekreacyjne wśród młodzieży szkolnej jako formę spędzania czasu

           wolnego.

      

     2.   Siedzibą szkółki jest świetlica szkolna.

      

      

     Rozdział 2.  Cele szkółki oraz ich realizacja.

      

     1.   Celem szkółki  jest:

      

     o        propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego jako formy spędzania czasu wolnego,

      

     o        integracja uczniów ze środowiskiem naturalnym,

      

     o        propagowanie wśród społeczności szkolnej zachowań proekologicznych,

      

     o        utrwalanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą,

      

     o        integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,

      

     o        kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.

      

      

     2.    Szkółka realizuje swoje cele w szczególności przez:

      

     o        co tygodniowe spotkania w świetlicy SP w Miłomłynie,

      

     o        wspólne wyprawy wędkarskie,

      

     o        organizowanie wycieczek tematycznych ,

      

     o        tworzenie ściennej gazetki tematycznej,

      

     o        udział w zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie miejscowości i gminy,

      

     o        organizowanie spotkań z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego.

      

      

     Rozdział 3.  Członkowie szkółki, ich prawa i obowiązki

      

      

     1.    Do szkółki może należeć każdy uczeń Publicznej szkole Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie

            oraz Publicznego gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie.

      

     2.     Przynależność i uczestnictwo w pracach szkółki wędkarskiej jest dobrowolna.

      

     3.     Członkowie szkółki mają prawo:

      

     o        uczestniczyć w organizowanych zajęciach, 

     o        zgłaszać do  opiekunów  wnioski w sprawach związanych z działalnością  szkółki,

     o        brać udział w zajęciach zawodach i imprezach organizowanych przez szkółkę.

      

     4.    Wszyscy członkowie sekcji zobowiązani są:

      

     o        troszczyć się o dobro i rozwój  szkółki,

     o        brać czynny udział w zajęciach,

     o        przestrzegać postanowień regulaminu,

     o        wykonywać polecenia opiekunów.

      

     5.       Członkostwo w sekcji ustaje na skutek:

      

     o        wystąpienia z szkółk,

     o        skreślenia z listy członków,

     o        rozwiązania szkółki.

      

       6.   Skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

      

     o        nie przestrzega regulaminu szkółki,

     o        działa na szkodę szkółki.

      

      

      

     REGULAMIN UCZNIOWSKIEJ SZKÓŁKI WEDKARSKIEJ <LESZCZYK>

      

      

      

     1.       Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania:

      

     o        regulaminu amatorskiego połowu ryb,

     o        przepisów kodeksu drogowego,

     o        zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą,

     o        regulaminu wycieczek.

         

     2.       Każdy uczeń, który nie przestrzega regulaminu szkółki zostanie natychmiast usunięty z listy członków.

      

     3.       Uczeń podczas zajęć, wycieczek i wypraw wędkarskich wykonuje polecenia nauczyciela.

      

     4.       Zabrania się uczniom:

      

     o        samodzielnego oddalania się od grupy podczas wycieczek,

     o        samodzielnego opuszczania klasy i terenu szkoły podczas zajęć,

     o        wchodzenia do wody bez zgody nauczyciela,

     o        pobierania i wynoszenia wędzisk i akcesorii wędkarskich bez zgody nauczyciela,

     o        niszczenia wędzisk i akcesorii wędkarskich,

      

     5.      Uczeń chcący brać udział w wyprawach wędkarskich musi przedstawić prowadzącemu sekcję pisemną zgodę

               rodziców.

      

     6.    Uczeń chcący opuścić klasę, szkołę lub teren wyprawy wędkarskiej zobowiązany   jest powiadomić o tym nauczyciela.

      

     7.       O wszelkich uszkodzeniach wędzisk i akcesorii wędkarskich należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela.

      

     8.       Każdy uczeń odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu przeprowadzanych zajęć.

      

     9.       Uczeń dba o dobre imię Szkółki  Wędkarskiej.

      

      

      

     HARMONOGRAM I TEMATYKA ZAJĘĆ

     Uczniowskiej Szkółki Wędkarskiej <LESZCZYK> sezon 2010/2011

      

      

      

     MIEJSCE

     TEMATYKA ZAJĘĆ

      

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

      

     1.  Sprawy organizacyjne.

      

     2. Wprowadzenie w wędkarstwo.

      

     3.  Dlaczego ludzie piją alkohol - jak alkohol wpływa na

           nasze emocje?

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

     1.       Regulamin amatorskiego połowu ryb.

      

     2.       Kultura osobista wędkarza.

      

     3.      Stworzenie gazetki ściennej .

     Szkoła

     Podstawowa w

     Miłomłynie

           

           1.    Podstawy wiedzy wędkarskiej

      

           2.    Wędkarskie obyczaje

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

            1.   Metody i techniki wędkowania

      

     ·        Wędkarstwo spławikowe

      

     ·        Wędkarstwo gruntowe

      

     ·        Wędkarstwo spinningowe

      

     ·        Wędkarstwo podlodowe

      

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

      

     1. Nauka wykonania zestawu pełnego - ćwiczenia   

          praktyczne:

      

     ·         łączenie żyłki z wędziskiem - węzeł podstawowy,

      

     ·         dobór, mocowanie i wyważanie spławika,

      

     ·         wiązanie haczyka.

      

      2.  Alkohol jako środek uzależniający.


     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie


      

     1. Przygotowanie i przegląd indywidualnych zestawów

         przez uczestników

      

     2. Jakie jeszcze skutki może mieć wypicie dużej ilości  

          alkoholu?

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

          1. Wędkarski atlas ryb

      

          2.  Atlas wód wędkarskich


      Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

      

     1. Analiza części składowych zestawu skróconego

      

     2. Omówienie istoty wędkowania zestawem skróconym

      

     ·         nauka mierzenia gruntu,

      

     ·         techniki zarzucania zestawu,

      

     ·         rodzaje przynęt i ich zakładanie,

      

     ·         utrzymywanie i prowadzenie zestawu

      

     Kanał Elbląsko-

     Ostródzki, jezioro

     Jelonek Duży

     1. Uaktualnianie gazetki ściennej.

      

     2.  Sprzątanie brzegów pobliskich zbiorników wodnych

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

     1.  Pokaz sprzętu stosowanego w wędkarstwie

          spławikowym.

      

     2. Analiza części składowych zestawu pełnego

      

     3. Mini - wykład: "Czym alkohol nie jest?"

     Łowisko kanał

     Elbląsko-Ostródzk

      1. Pokaz przygotowania zanęty i nęcenia wstępnego;

          wyjaśnienie pojęć nęcenia „w punkt” zanętą ciężką i 

          lekką

      

     2. "Do czego prowadzi nadużywanie alkoholu?"

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

      

      1. komponowanie zanęt tzw. zawodniczych (składniki,    

         proporcje, regulowanie pracy zanęty, ukierunkowanie

         na określone gatunki ryb)

     Łowisko kanał

     Elbląsko-Ostródzki

     1. Omówienie łowienia zestawem pełnym i skróconym,

         omówienie różnic.

      

     2. Połów sportowy - ćwiczenia praktyczne uczestników

     Szkoła Podstawowa

     w Miłomłynie

      

           1.prezentacja filmów wędkarskich oraz ich omówienie

     Łowisko kanał

     Elbląsko-Ostródzki

      

      

      

      

      

      1. Pokaz praktycznego posługiwania się wędką

          spławikową z zestawem pełnym:

      

     ·         nauka mierzenia gruntu,

      

     ·         techniki zarzucania zestawu,

      

     ·         rodzaje przynęt i ich zakładanie,

      

     ·         utrzymywanie i prowadzenie zestawu.

      

      

     2. Ćwiczenia praktyczne uczestników.

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

      

     1. Rybostan i zarybienia łowiska Jelonek Duży (Ilińsk)-

          prezentacja gatunków ryb

      

     2. Do czego prowadzi alkoholizm?

      

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

      

     1.  współpraca z kołem PZW  - wykład członka  koła

      

      

     2.  zapoznanie się uczestników z organizacją zawodów

      

          spławikowych,

      

     Łowisko kanał

     Elbląsko-Ostródzki

     1. Trening praktyczny przed zawodami omówienie

         techniki i taktyki.

      

     2. Utrzymywanie czystości na łowisku treningowym.

     Łowisko kanał

     Elbląsko-Ostródzki

     1. Mistrzostwa Szkolnej Szkółki Wędkarskiej w kategorii

         Szkoły Podstawowej

     Łowisko kanał

     Elbląsko-Ostródzki

     1. Mistrzostwa Szkolnej Szkółki Wędkarskiej w kategorii

         Gimnazjum

     Warlity Wielkie

     1. Wycieczka do Siedziby Gospodarstwa Rybackiego

          Ostróda

      

     Łowisko kanał

     Elbląsko-Ostródzki

     Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i

     Gminy Miłomłyn- możliwość startu w zawodach oraz

     obserwacji zawodników seniorów

     Łowisko jezioro

     Drwęckie

     Udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez

     Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie z okazji Dnia

     Dziecka.

     Łowisko kanał

     Elbląsko-Ostródzki

     Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Wędkarstwie

     Spławikowym

      

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

     1. Szkolny Konkurs Antyalkoholowy oraz Szkolny

         konkurs plastyczny,, Mój świat bez alkoholu”.

     Szkoła

     Podstawowa

     w Miłomłynie

     Uroczyste podsumowanie działalności w sezonie

     2010/2011

      

     1. Wręczenie dyplomów ukończenia szkółki wędkarskiej.

      

     2. Możliwość uzyskania uprawnień do karty wędkarskiej

         dla uczestników 14+ lat.

      

     3. Wręczenie upominków rzeczowych (sprzęt wędkarski)

         dla najaktywniejszych uczestników.

      

      

                                                                                           Andrzej Krzykowski