• NIE JESTEŚ SAM

    •  

      

     PROGRAM PROFILAKTYCZNO -  WYCHOWAWCZY

      

     „ Nie jesteś sam”

      

     Program powstał inicjatywy nauczycieli naszej szkoły. Uczestnikami byli uczniowie szkoły

      

     podstawowej, wykazujący cechy nadpobudliwości psychoruchowej.

      

      

     Zajęcia z dziećmi zostały podzielone na cztery grupy:

      

     1. Zajęcia w formie terapii zajęciowej.
     2. Muzykoterapia.
     3. Zajęcia ruchowe oparte między innymi na metodzie Weroniki Sherborne.
     4. Zajęcia manualne. 

      

     Projekt został zaakceptowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony do realizacji.

      

     Program został  zgłoszony do Wojewódzkiego Konkursu „TEŻ POTRAFIMY” na najciekawsze

      

     programy edukacyjne realizowane w szkołach i uzyskał WYRÓŻNIENIE WARMIŃSKO –

      

     MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

      

      

     smiley                smiley                      smiley                          smiley                     smiley                              smiley                             smiley

      

      

      

     TERMIN REALIZACJI: październik 2004 – maj 2005

      

     METODA REALIZACJI: projekt ogólnoszkolny

      

     UCZESTNICY PROGRAMU: uczniowie szkoły

      

     ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ:

      

     ♦      Izabela Lempek – pedagog szkolny

     ♦      Krystyna Trznadel – nauczyciel świetlicy

     ♦      Beata Andrianik – nauczyciel muzyki i plastyki

     ♦      Dorota Krzaczek – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

      

      

     GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

      

      

            Zaspokojenie potrzeb dziecka,

            kształtowanie umiejętności uzewnętrzniania swoich uczuć,

         •  przezwyciężanie lęków w kontaktach międzyludzkich,

            rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi.

      

      

     PRZEWIDYWANE EFEKTY:

      

     Uczeń:

      

        potrafi określić własne potrzeby i uczucia,

        umie sygnalizować swoje emocje w sposób nieagresywny,

        potrafi odpowiednio reagować w sytuacjach trudnych,

        łatwiej nawiązuje kontakty z innymi, jest bardziej otwarte,

        potrafi dokonać samooceny i samokontroli swojego zachowania.

      

      

     PRZEBIEG I FORMY REALIZACJI:

      

      

                     •  przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych z elementami socjoterapii w zakresie:

     ­                    terapii zajęciowej,

     ­                    muzykoterapii,

     ­                    zajęć konstrukcyjnych,

     ­                    zajęć ruchowych wspomagających rozwój.

     zajęcia przeprowadzane jeden raz w tygodniu,

     czas trwania zajęć – 45 minut,

     przewidywana ilość zajęć do zakończenia projekty – 28:

     ­      -   7 godzin terapii zajęciowej,

     ­       -  7 godzin muzykoterapii,

     ­       -  8 godzin zajęć konstrukcyjnych,

     ­       -  6 godzin terapii ruchowej.

      

      

     ZADANIA DO ZREALIZOWANIA

      

      

             TERAPIA ZAJĘCIOWA

      

      

     Lp.

     Tematyka

     Termin realizacji

     Przewidywane efekty

     Uczeń:

     1.    

     Zajęcia organizacyjne:

     organizacja zajęć,

     * poznajemy się,

     * spisanie kontraktu

      

     11 X 2004

     ­integruje się z grupą,

       rozładowuje napięcie ruchowe i emocjonalne.

     2.    

     Rozpoznajemy i nazywamy uczucia własne i innych ludzi.

      

      

     2 XII 2004

     ­  wie, że ludzie przeżywają różne uczucia w zależności od sytuacji,

      

       rozpoznaje i nazywa uczucia.

     3.    

     Dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie.

      

     23 XII 2004

          rozpoznaje elementy  wyzwalające złość i agresję,

      

         lepiej rozumie samego siebie.

     4.    

     „Skąd się bierze złość i agresja?”

     10 II 2005

     –  rozpoznaje przyczyny złości i  agresji,

      

     –  ćwiczy swoje ciało, rozluźniając mięśnie.

     5.    

     Uczymy się lepiej rozumieć samych siebie i innych ludzi.

      

      

     10 III 2005

     ­ lepiej rozumie samego siebie,

     jest bardziej otwarty na problemy innych.

     6.    

     Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji.

      

      

     21 IV 2005

     –  panuje nad własną złością,

     odreagowuje agresywne impulsy w kontrolowany sposób.

     7.    

     Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów – wzmacnianie poczucia wartości.

      

      

      

      

     26 V 2005

     przezwycięża strach przed dotykiem,

     ­jest wrażliwy na potrzeby innych,

     –  wzmacnia poczucie własnej wartości.

      

      

      

               TERAPIA RUCHOWA

      

      

     Lp.

     Rodzaj ćwiczeń, zabaw

     Nazwa zabawy, gry

     Termin realizacji

     Przewidywane efekty

     UCZEŃ:

     1.    

     Ćwiczenia rozluźniająco – oddechowe.

     Zabawy ruchowe związane z rozpoznawaniem złości.

      

       „Dziura w murze”,

       „Atak na zamek”

       „Pękać ze złości”,

       „Ręka nie musi bić”.

      

     4 XI 2004

     ­ rozpoznaje przyczyny  złości,

     ­ wdraża się do pracy zespołowej,

     ­ pozytywnie rozładowuje swoje emocje.

     2.    

     Zabawy i gry nastawione na nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

      

        „Wstać – siadać”

       „budowle z naszych ciał”

        „Głaskanie jeża”

        „Jesteśmy wspólnotą”

      

     6 I 2005

     ­ stara się nawiązywać nieagresywne kontakty,

     ­ wdraża się do  prawidłowego komunikowania się.

      

     3.    

     Zabawy i gry ruchowe – opanowanie i przezwyciężanie złości

      

      

          „Bez złości mamy więcej radości”

       „Nadepnąć na odcisk’

        „Papierowa wojna”

       „Skarpeciarze”

      

     24 II 2005

     ­ umie opanować złość i agresję,

     ­ rozwija swoją sprawność ruchową,

     ­rozładowuje negatywne napięcie.

     4.    

     Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała

      

        Zbawy prowadzone metodą Weroniki Sherborne.

      

     31 III 2005

     ­ poznaje i kontroluje własne ciało,

     ­ kontroluje ruchy ciała i zachowanie,

     ­ relaksuje się.

     5.    

     Zabawy i gry na pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

      

      

      

       „Pobawmy się w złość”

        „Zmiana perspektywy”

       „rozwiązane konflikty”.

      

     12 V 2005

     ­ wdraża się do współpracy z grupą,

     ­ potrafi pokojowo rozwiązywać konflikty,

     ­  jest wrażliwy na potrzeby innych.

     6.    

     Budowanie własnej wartości i silnej osobowości.

      

      

       „Jestem - potrafię- mam”

         „Dziecko w studni”

       „Taki sam i inny”

        „Uliczka przyjaźni”

     „Wyżej – więcej – dalej”.

      

     26 V 2005

     ­ ma wyższe poczucie własnej wartości,

     ­–  panuje nad własną złością,

     ­ lepiej rozumie siebie i innych.

      

      

             MUZYKOTERAPIA 

      

       

     Lp.

     Temat

     Termin realizacji

     Przewidywane efekty

     UCZEŃ:

     1.    

     Układ ćwiczeń ruchowych, rytmicznych, wyobrażeniowych i relaksacyjnych stymulowanych muzyką o tematyce jesiennej.

      

      

     18 X 2004

     ­niweluje nadpobudliwość ruchową,

     –  potrafi opanować niepokój ruchowy,

     ­kształtuje poczucie rytmu,

     ­ pobudza wyobraźnię twórczą,

     ­potrafi integrować się z grupą.

      

      

     2.    

     Muzyka smutna i wesoła – uczymy się rozpoznawać swoje nastroje.

      

      

     18 XI 2004

     –  potrafi rozpoznać i określić swoje nastroje,

     poddaje się nastrojowi słuchanej muzyki,

     –  potrafi wyrazić swoje uczucia środkami plastycznymi,

     –  kształci inwencję twórczą oraz wrażliwość artystyczną,

     –  rozróżnia muzykę smutna i wesołą,

     –  jest świadomy modulowania emocji niekorzystnych,

     –  utrwala rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych.

      

     3.    

     Zimowe nastroje

     9 XII 2004

     odreagowuje napięcie psychofizyczne,

     –  kształci wrażliwość słuchową przez wyrażanie muzyki tańcem,

     –  odzwierciedla swoje stany emocjonalne.

     4.    

     Muzyczne nastroje

     23 XII 2004

     odpręża, uspakaja, rozładowuje napięcie psychofizyczne,

     –  rozwija umiejętność różnicowania emocji,

     –  rozwija percepcję muzyczna,

     wzmacnia kontakty w grupie.

      

     5.    

     Nie jestem sam

     13 I 2005

     17 II 2005

     potrafi zwracać się o pomoc, gdy tego potrzebuje,

     ­–  potrafi się odprężyć i rozładować napięcie,

     –  kształci poczucie rytmu,

     –  pobudza swoją wyobraźnię twórczą.

      

     6.    

     Słoneczko ogrzej nas!

     17 III 2005

     niweluje nadpobudliwość ruchową,

     –  opanowuje niepokój,

     –  pobudza swoją wyobraźnię twórczą,

     –  odzwierciedla stany emocjonalne.

      

     7.    

     Las wiosną

     7 IV 2005

     28 IV 2005

     –  potrafi identyfikować się z naturą,

     ­–  poddaje się nastrojowi wywołanego przez muzykę,

     ­–  ćwiczy koordynację ruchów ciała,

     –  potrafi się zrelaksować.

      

      

           ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNE

      

      

     Lp.

     Temat

     Termin realizacji

     Przewidywane efekty

     UCZEŃ:

     1.    

     Projektujemy logo naszej grupy.

     28 X 200

     potrafi nawiązać kontakty z kolegami,

     ­poznaje swoje możliwości,

     ­–  poznaje swoje mocne strony,

     ­–  potrafi uwierzyć w siebie podczas zabaw konstrukcyjnych.

      

     2.    

     Przygotowanie wystroju Sali do zabawy andrzejkowej.

     25 XI 2004

     wyraża swoje zadowolenie z wykonanej pracy,

     ­–  potrafi pomóc innym.

     3.    

     Ozdoby choinkowe.

     16 XII 2004

     –  potrafi wytworzyć serdeczną atmosferę świąteczną,

      ma świadomość przynależności do grupy.

      

     4.    

     Wigilijne spotkanie.

     23 XII 2004

     –  wyraża przeżycia w danych sytuacjach,

     –  przełamuje poczucie izolacji i samotności.

      

     5.    

     Kulig

     3 II 200

     wie, że można miło i wesoło spędzać czas.

      

     6.    

     Marzanna – wykonanie kukły.

     3 III 200

     radzi sobie z praca w grupie,

     pomaga innym z własnej inicjatywy.

      

     7.    

     Wiosenna kompozycja.

     24 III 2005

     14 IV 2005

     chętnie uczestniczy we wspólnych działaniach,

     odczuwa radość z wykonywanej pracy.

      

      

     8.    

     Majówka

      

      

      

     Upominek dla mamy

     5 V 2005

      

      

      

     19 V 2005

     wie, jak można rozwiązać występujące problemy,

     –  potrafi wyrazić wdzięczność za miło spędzony czas,

     potrafi zrozumieć, jak można poznać i zaakceptować siebie i innych.

      

     9.    

      

      

     EWALUACJA

      

     Zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem i planem pracy. W  projekcie brała udział 15 osobowa grupa

      

     uczniów wykazujących cechy nadruchliwości.

      

      

     Rodzice od początku trwania projektu byli zainteresowani zajęciami. Często przychodzili  razem z dziećmi i czynnie

      

     uczestniczyli w realizacji zadań wynikających z założeń projektu.

      

     Uczniowie w wyniku zajęć:

      

     ♦   Potrafią określić własne potrzeby i uczucia,

     ♦   Starają się sygnalizować swoje emocje w sposób nieagresywny,

     ♦   Są bardziej otwarte i łatwiej nawiązują kontakty z innymi luźmi.

      

      

     Założone cele zostały osiągnięte.

      

                                                                    Autorzy i koordynatorzy projektu:

      

     •  Izabela Lempek

     •  Krystyna Trznadel

     Beata Andrianik

     Dorota Krzaczek