• MIŁOMŁYN, MOJA MAŁA OJCZYZNA

    •  

      

     EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE

      

     PROGRAM AUTORSKI

      

     „MIŁOMŁYN, MOJA MAŁA OJCZYZNA”

      

     PROWADZONY METODĄ PROJEKTU

      

     DLA KLAS I-III i IV-VI

      

     Opracowały

     Beata Andrianik

     Emilia Łełyk

      

      

      

     TEMAT PROJEKTU: „Miłomłyn, moja mała ojczyzna” – folder /prezentacja multimedialna.

      

     METODA: PROJEKT

      

     REALIZACJA PROGRAMU: UCZNIOWIE KLASY III i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      

     ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ: BEATA ANDRIANIK I EMILIA ŁEŁYK

      

     AUTORZY PROJEKTU: BEATA ANDRIANIK I EMILIA ŁEŁYK

      

      

     CELE OGÓLNE PROJEKTU:

      

     •   Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu i miasta.

      

     •   Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.

      

     •   Rozbudzanie świadomości patriotycznej i rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną.

      

     •   Wzbogacanie wiedzy uczniów o rodzinnym mieście i regionie.

      

     •   Kształtowanie umiejętności wyszukiwania wiadomości z różnych źródeł.

      

     •   Wypracowanie aktywnej postawy wobec swojej miejscowości poprzez własne zaangażowanie ucznia.

      

     •   Utwierdzenie w przekonaniu o odpowiedzialności każdego z nas za przyszłość rodzinnego miasta.

      

     •  Kształtowanie pozytywnych cech charakteru ucznia: pracowitość, systematyczność, dokładność, samodyscyplina.

      

     •   Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie: dzielenie się informacją, słuchanie się nawzajem, angażowanie siebie i

         innych w pracę, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, samoocena, odpowiedzialność za realizację   

          powierzonych zadań.

     •   Wykorzystywanie wyobraźni uczniów do działań twórczych.

      

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE:

      

     •  Dokonanie ogólnej charakterystyki geograficznej, kulturowej i historycznej miasta        i gminy Miłomłyn –wywiad z 

         kierownikiem domu kultury w Miłomłynie.

      

     •  Poszukiwanie informacji na temat gwary ludowej i stroju mazurskiego.

      

     •  Poszukiwanie informacji na temat głównych symboli miasta (herb) i nazewnictwa (historia nazwy miasta).

      

     •  Poszukiwanie informacji o przyrodniczych obiektach chronionych w Miłomłynie – wywiad z pracownikiem

         Nadleśnictwa Miłomłyn.

      

     •  Poszukiwanie informacji na temat zabytków miasta – wykonanie rejestru zabytków.

      

     •  Poznanie lokalnych i regionalnych tradycji, świąt, obyczajów i zwyczajów w oparciu o te, które są celebrowane i

          przekazywane przez dom rodzinny i szkołę.

      

     •  Przeprowadzanie wywiadów w celu zdobycia wiedzy na temat sylwetek osób zasłużonych dla miasta, regionu i kraju  

        (np. senator RP, burmistrz, członek Koła Rencistów i Emerytów).

      

     •  Wykonanie folderu/prezentacji multimedialnej prezentujących Miłomłyn i okolice.

      

      

      

     OSIĄGNIĘCIA

      

      (uczeń potrafi):

      

     •   Odczytywać związki łączące tradycję rodzinną z tradycjami regionu warmińsko – mazurskiego.

      

     •  Dostrzegać wpływ wartości związanych z kulturą regionu na życie miasta Miłomłyn  i poszczególnych jego 

          mieszkańców.

      

     •  Świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa

          kulturowego.

      

      

     METODY PRACY – projektu:

      

      

     •  Praktyczne: obserwacja, praca z materiałem źródłowym (książką, czasopismem, Internetem, mapą), praktycznego

                      działania (wykonanie prezentacji).

      

     •  Oglądowe: wycieczki, projektowanie.

      

     •  Słowne: wywiady, rozmowy, konsultacje w grupach.

      

     •  Problemowa.

      

      

      

     ZADANIA, POTRZEBNE DO ZREALIZOWANIA CELÓW PROJEKTU:

      

      

        Projekt będzie realizowany w 4 grupach. Osoby w grupach dobierane są celowo. Każda grupa wybierze i wykona  

          jeden następujących rozdziałów folderu/ prezentacji

      

     1.   Moje miasto w legendzie i historii oraz teraźniejszości. Osobistości miasta dawniej i dziś – zasłużeni mieszkańcy

            Miłomłyna.

           2.   Życie mieszkańców Miłomłyna dawniej i dziś – gwara mazurska, strój ludowy, zawody i zajęcia.

           3.   Zabytki przyrodnicze i architektoniczne – ich dzieje i obecna rola.

           4.    Najciekawsze dni w roku – święta religijne, tradycje, zwyczaje i obrzędy.

      

     •  Rozdział folderu przygotowany przez grupę musi zawierać:

      

     1.  Tytuł

     2.   Treść o objętości minimum 4 stron a-4, łącznie ze zdjęciami, innymi rysunkami

     3.    Czcionka tekstu – 12

     4.   Obróbka techniczna materiału wykonana będzie na komputerze (można skorzystać z pracowni

             komputerowej, z komputerów w bibliotece szkolnej lub w domu).

     5.  Uczniowie w czasie realizacji projektu mogą skorzystać z pomocy nauczycieli: przyrody, informatyki,

           historii, języka polskiego.

      

     •  Prezentacja multimedialna musi zawierać:

      

      1.  tytuł

     2.  treść o objętości minimum 30 slajdów

     3.  zdjęcia zabytków, herbu, pomników przyrody itp.

     4.  praca wykonana będzie za pomocą programu Microsoft PowerPoint

     5. uczniowie w czasie realizacji projektu mogą skorzystać z pomocy nauczycieli,

      

     •   Źródłem informacji dla uczniów mogą być:

      

     —   Ludzie – nauczyciele, rodzice, dziadkowie, opiekunowie, inni mieszkańcy, pracownicy urzędu miasta i gminy,

           nadleśnictwa, domu kultury, Koła: Emerytów i Rencistów, Dzieci Wojny, proboszcz, itp.

      

     —   Wiadomości pozyskane w Internecie.

      

     —  Sala regionalna Gimnazjum w Miłomłynie im. „Ziemi Mazurskiej”

      

     —  Książki:

      

     •  Irena Kwintowa „ Pierścień orlicy”, Olsztyn 1987, „Dar królowej róż – zbiór baśni i legend z Warmii i Mazur”, Olsztyn

                    1985, Wydawnictwo Pojezierze,

     •  Tadeusz Oracki „Poezja ludowa Warmii i Mazur”, Warszawa 1957, wydawnictwo PAX,

     •  Grzegorz Jasiński „Kronika miasta Miłomłyna 1800 – 1922”, Dąbrówno 2005, Wydawnictwo Moja biblioteka

         Mazurska.

     • Gustaw Brzezin „Historia kościoła św. Bartłomieja w Miłomłynie”, Olsztyn 2001, Wydawnictwo Press Foto.

             

             — Wydania broszurowe:

      

     •  Jan Bałdowski „Vademecum turystyczne” – Krajowa Agencja Wydawnicza 1980Urząd miasta i gminy Miłomłyn „W

          Miłomłynie” – wydanie jubileuszowe 200

     •  Janusz Kuźniecow „W mojej małej ojczyźnie” Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe Warmia, Mazury i 

        Suwalszczyzna Wydawnictwo Demart 2003.

     •  Tadeusz Peter „Kanał Ostródzko – Elbląski” Olsztyn, Wydawnictwo Mazury 2008,

     •  Lasy państwowe „Nadleśnictwo Miłomłyn”,

     •  Wydawnictwo okolicznościowe „Nasz Miłomłyn, nasze miasto” – 1998,

     •  Miłomłyn – dla każdego coś miłego – trasy rowerowe, historia, przyroda, turystyka.

      

              —  Prasa lokalna, mapy:

      

     •  Ziemia Ostródzka – dwumiesięcznik społeczno – kulturalny – IX – X 1985 (artykuł 650 lat Miłomłyna),

     •  Gazeta Olsztyńska, Gazeta Ostródzka,

     •  Mapa „Mazury zachodnie”, plan miasta i gminy Miłomłyn.

      

      

     TERMIN REALIZACJI:

      

     Czas trwania projektu – 2 miesiące: marzec, kwiecień 2009 rok.

      

     Termin prezentacji –  maj 2009 rok.

      

      

      

     PRZEDSTAWIENIE EFEKTÓW PRACY:

      

     W maju odbędzie się prezentacja rozdziałów folderu/ prezentacji multimedialnej przygotowanych przez grupy. Wezmą w niej

      

     udział uczniowie oraz zaproszeni goście np. rodzice, dyrektor. Każda grupa w klasie III będzie miała swoje stanowisko, na

      

     którym rozłożone będą karty folderu, natomiast prezentacja odbędzie się przy użyciu komputera w formie albumu.

      

     Klasa VI prezentuje swoją pracę na komputerze w formie projektu multimedialnego.

      

     Po zakończeniu prezentacji rozdziały folderu umieszczone zostaną na gazetce w holu szkoły, prezentacja multimedialna

      

     zostanie wpisana do komputerów w pracowni informatycznej lub nagrana zostanie płyta CD.

      

     Pod koniec roku szkolnego rozdziały zostaną przez klasę trzecią złożone w folder, połączony okładką i oddany do klasy

      

     historycznej.

      

     Prezentacja i folder mogą być wykorzystane we wrześniu 2009 roku, podczas wizyty przyjaciół z partnerskiego miasta z

      

     Niemiec.

      

      

      

     OCENA PRACY GRUP PRZY REALIZACJI FOLDERU I POKAZU MULTIMEDIALNEGO:  

      

     Projekt jest realizowany jako praca pozalekcyjna.

      

     Oceny pracy grup w postaci opinii dotyczącej estetyki, poziomu prezentacji i posiadanej wiedzy uczniów dokona powołana

     komisja w składzie:

      

     - dyrektor szkoły

     - przedstawiciel Rady Rodziców

     - wybrany przez klasę nauczyciel ( może to być nauczyciel realizujący projekt).

      

     Na podstawie opinii  komisji wychowawcy klas realizujących projekt sporządzą certyfikaty ukończenia projektu i wręczą je

     każdemu uczniowi. W klasie VI uczniowie mogą otrzymać dodatnie punkty z zachowania.

      

      

     SZCZEGÓŁOWY PLAN ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA

      

      

     L.P.

     TERMIN REALIZACJI 

     TEMATYKA

      

     PRZEWIDYWANE EFEKTY

      

     1.

     luty

     Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczniów klasy III i VI sprawdzającej stan wiedzy o Miłomłynie.

     Ankieta wykaże niezadowalający stan wiedzy uczniów o Miłomłynie i potwierdzi potrzebę wprowadzenia programu.

     2.

     marzec/ kwiecień

     Konsultacje grup zadaniowych – klasa VI a raz w tygodniu w każdy wtorek lub czwartek

     Uczniowie posiadają wiedzę i materiały potrzebne do realizacji punktów prezentacji

      

     3.

     maj

     Prezentacje grup i dokonanie ewaluacji.

     Ankieta potwierdzi zdobytą przez uczniów wiedzę i osiągnięcie celu projektu.

     4.

     wrzesień

     Wykorzystanie prac uczniów na spotkaniu integracyjnym.

     Uczniowie widzą sens swojej pracy i jej użyteczność. Wzbogacają szkołę o nowe materiały dydaktyczne.

      

      

      

      

      

     OCENIANIE UCZNIÓW PRACUJĄCYCH METODĄ PROJEKTU ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE POPRZEZ:

      

           1.  Karta samooceny ucznia   (Załącznik nr 3)

           2.  Arkusz oceny prezentacji  ( Załącznik nr 4)

          3.   Karta oceny prezentacji     ( Załącznik nr 5)

           4.  Karta ewaluacji projektu    (Załącznik nr 6)

      

      

      

     RAPORT_Z_EWALUACJI_PROGRAMU_w_kl._III.doc

      


     Prezentacja multimedialna