• MŁODZI EUROPEJCZYCY TO MY

    •  

      

      

      

     MŁODZI EUROPEJCZYCY TO MY

      

      Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      

     Tytuł projektu: „Młodzi Europejczycy to my”

     Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

     Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

     Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

                                                   edukacyjnych

     Projektodawca: Gmina Miłomłyn

     Okres realizacji: 2 wrzesień 2013 – 30 czerwiec 2015r

      

     Cel ogólny projektu:

     Zwiększenie możliwości rozwoju 316 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z trzech szkół podstawowych gminy Miłomłyn w ciągu 2 lat

     realizacji projektu poprzez cykl zajęć dodatkowych.

      

     Beneficjenci:

     Projekt adresowany jest do 243 uczniów ze szkoły podstawowej w Miłomłynie, 40 uczniów ze szkoły podstawowej w Liwie i 33 uczniów ze szkoły podstawowej w Bynowie.

      

      

      Zajęcia dodatkowe w SP Miłomłyn:

      

     - kinezjologia edukacyjna z elementami logopedii,

      

     - integracja sensoryczna z elementami korektywy,

      

     - język angielski,

      

     - zajęcia europejskie „Młody Europejczyk”,

      

     - muzykoterapia,

      

     - zajęcia muzyczne „Ja też chcę zagrać jak Chopin”,

      

     - zajęcia rytmiczno-muzyczne,

      

     - zajęcia manualne,

      

     - zajęcia „Wędrówka z bajką po Unii”,

      

     - szkolny radiowęzeł,

      

     - zajęcia humanistyczne „Koło Miłośników Kultury”,

      

     - zajęcia humanistyczne „Klub Młodych Twórców”,

      

     - zajęcia humanistyczne „Podróż przez świat z książką za pan brat”,

      

     - zajęcia szachowe.

      

      

     Na wdrażanie projektu „Młodzi Europejczycy to my” Gmina Miłomłyn otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 

     971 786,96 zł.

      

     Wsparciem zostaną objęci uczniowie klas 0-VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Miłomłyn, uczniowie zdolni, dzieci z wadami wymowy, z

     zaburzeniami uwagi, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z wadami postawy, uczniowie z wyraźnym deficytem

     umiejętności manualnych i deficytem w motoryce małej, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami w kontaktach społecznych. Zajęcia będą

     obejmowały łącznie 34 tygodnie w ciągu 2 lat szkolnych z wyłączeniem wakacji.

      

     Oprócz zajęć dla uczestników organizowane będą wyjazdy studyjne, m.in. do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, do planetarium w Olsztynie i w

     Toruniu, do teatru i kina w Elblągu i w Olsztynie.

      

     Rekrutacja do projektu odbywać się będzie corocznie i przeprowadzana będzie przez szkolny zespół rekrutacyjny w każdej ze szkół.

      

     Na zakończenie każdy uczeń otrzyma dyplom uczestnictwa w projekcie „Młodzi Europejczycy to my.”

      

     Szkoły objęte wsparciem zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz dodatkowe materiały dydaktyczne. W projekcie przewidziany jest transport

     uczniów z zajęć do domu.