• PIERWSZE KROKI NA DRODZE

    •  

     Program bezpieczeństwa uczniów na drogach dla klasy pierwszej

      

     Główne cele programu

      

     • Wdrażanie uczniów do bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego pieszych i pojazdów.
     • Poznanie zasad przechodzenia przez jezdnię w celu unikania kolizji przy udziale pieszych.
     • Poznanie pracy policjanta i jego znaczenia dla bezpieczeństwa.
     • Wyrabianie prawidłowej postawy dbania o bezpieczeństwo własne i innych pieszych i kierowców.

      

     Przewidywane osiągnięcia uczniów

     • Uczeń umie wyodrębnić elementy ruchu pojazdów i pieszych.
     • Zna miejsce poruszania się pojazdów i pieszych (droga, jezdnia, chodnik, pobocze, przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna).
     • Jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.
     • Potrafi bezpiecznie przejść przez jezdnię.
     • Potrafi wskazać kierunki: na prawo, na lewo, na skos.
     • Opisuje sytuację drogową na ilustracjach i w czasie wycieczki.
     • Zna podstawowe znaki drogowe.
     • Zna miejsce pracy policji i ich obowiązki, oraz telefony alarmowe.

      

     Termin realizacji: wrzesień  - początek zajęć w klasie pierwszej.

      

     Czas realizacji:  2 godziny dydaktyczne dziennie.

      

     Odpowiedzialny: wychowawca klasy.

      

     Przebieg i realizacja programu

      

     SCENARIUSZ 1

      

     Temat: Droga do szkoły.

     Czas trwania: 90 minut.

     Przebieg zajęć:

     1. Wyjście na ulicę, obserwacja ruchu drogowego.
     2. Zapoznanie z pojęciami: droga, jezdnia, chodnik, pobocze, przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna.
     3. Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni.
     4. Wprowadzenie pojęć: na prawo, na lewo, na skos.
     5. Nauka prawidłowego poruszania się przez jezdnię.
     6. Powrót do szkoły, omówienie sytuacji zaobserwowanych przez uczniów i porównanie ich z historyjką Pt. „Niegrzeczny Grześ” – omówienie niebezpieczeństw, na jakie naraził się chłopiec.
     7. Nauka na pamięć wiersza:

      

     Gdy zamierzasz przejść ulicę, musisz znać tę tajemnicę!

     Na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym okiem,

     skieruj w prawo wzrok sokoli, znów na lewo spójrz powoli.

     Jezdnia wolna, więc swobodnie, mogą po niej przejść przechodnie!

      

     1. Zabawa z wykorzystaniem wierszyka.
     2. Praca domowa – narysuj swoją drogę do szkoły.

      

     SCENARIUSZ 2

      

     Temat: Czy znasz te znaki?

     Czas trwania: 90 minut.

     Przebieg zajęć:

     1. Omówienie obrazków namalowanych przez uczniów, zwrócenie uwagi na charakterystyczne znaki drogowe.
     2. Rozwiązywanie hasła ZNAKI DROGOWE:

      

     Droga dla rowerów

     ZNA

     Zakaz wjazdu rowerów

     KI

     Miejsce przejścia dla pieszych

     DRO

     Obowiązkowe zatrzymanie

     GO

     Rowerzyści

     WE

      

     1. Analiza sytuacji przedstawionych na ilustracjach:
     2. Zabawa na boisku szkolnym „Samochody i piesi”, powtórzenie zasad przechodzenia przez jezdnię.
     3. Praca domowa – narysuj w zeszycie znaki drogowe, które zauważysz w czasie powrotu do domu.

      

     SCENARIUSZ 3

      

     Temat: Robimy makietę.

     Czas trwania: 90 minut.

     Przebieg zajęć:

     1. Wykonanie przez dzieci znaków drogowych – zajęcia techniczne.
     2. Praca w grupach – wykonanie makiety ulicy.
     3. Zabawa w ruch drogowy, z wykorzystaniem zabawek przyniesionych przez dzieci (lale, samochodziki).
     4. Nauka piosenki „Jak przechodzić przez ulicę”
     5. Wypełnianie kart pracy.

      

     SCENARIUSZ 4

      

     Temat: Idziemy z wizytą na posterunek policji.

     Czas trwania: 90 minut.

     Przebieg zajęć:

     1. Przygotowanie w klasie pytań do policjanta, przypomnienie zasad poruszania się po jezdni.
     2. Wizyta na posterunku; zwiedzanie miejsc pracy policji, wyposażenia. Opowiadanie komendanta o obowiązkach policjanta, opis munduru.
     3. Zapoznanie dzieci z numerami telefonów alarmowych: 997, 112.
     4. Powrót do klasy – wypełnianie kart pracy.

      

     SCENARIUSZ 5

      

     Temat: Sprawdź się!

     Czas trwania: 90 minut.

     Przebieg zajęć:

     1. Zaśpiewanie piosenki o ruchu drogowym.
     2. Recytacja wiersza „Gdy zamierzasz przejść ulicę”.
     3. Konkurs wiedzy o ruchu drogowym – uczniowie wypełniają karty pracy. Uczeń za każde dobrze wykonane zadanie otrzymuje 1 punkt. Najlepszy uczeń otrzymuje nagrodę (puzzle), wszystkie dzieci otrzymują słodki upominek.

      

      

                                                                                                        Autor: Beata Andrianik