• PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

    • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
     W ZAKRESIE REKRUTACJI UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY I DP IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
     W MIŁOMŁYNIE

     W związku z realizacją wymogów art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie jest wymieniona szkoła, której przedstawicielem jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie

     2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: Piotr Trusiewicz; może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie za pomocą adresu e-mail: ptrusiewicz1@wp.pl.

     3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa

     - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana oraz dzieci danych osobowych w jest art. 150
     i 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

     - art. 6 ust.1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).


      

     Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

     1) imię (imiona) i nazwisko dziecka oraz opiekuna prawnego, adres zamieszkania;

     2) datę urodzenia;

     3) dane kontaktowe opiekuna prawnego wskazane przez taką osobę;

     4) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

     5) wielodzietność rodziny kandydata;

     6) niepełnosprawność kandydata;

     7) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     8) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

     9) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     10) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
     11) objęcie kandydata pieczą zastępczą – dotyczy przedszkola)


      

     4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego uczniów.

     5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

     6. Pani/Pana zebrane dane osobowe szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje się :

     - przez okres nie dłuższy niż okres procesu edukacji dziecka w szkole oraz okres 25 lat po zakończeniu edukacji w szkole,

     - w przypadku niepodjęcia nauki przez dziecko w szkole z dniem rozpoczęcia roku szkolnego w roku rekrutacji – niszczone w okresie miesiąca od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

     7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

     a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

     b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

     c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
     w przypadku gdy:

     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

     d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

     - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

     e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

     8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

     9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

     10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.