Nawigacja

Wiesława Godek

Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie

 

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.

 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową, czasopisma) oraz na miejscu (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego).

 3. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.

 4. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

 5. Biblioteka prowadzi działania rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów. Organizuje imprezy kulturalne w środowisko szkolnym i lokalnym.

 6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

 7. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć na okres 2 tygodni jednorazowo 3 książki (w tym 1 lekturę) z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres. Wyjątek stanowią dłuższe przerwy (ferie, wakacje), kiedy wypożyczyć można więcej książek (do 5).

 8. Lektury może uczeń przetrzymywać tak długo, jak wskazuje na to nauczyciel polonista, bez konieczności jej przedłużania.

 9. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.

 10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 11. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.

 12. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 13. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 14. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć