Nawigacja

Świetlica i stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI

Regulamin stołówki szkolnej  


I.    ODPŁATNOŚĆ Z OBIADY:

1.    Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

2.    Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

3.    Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłomłynie.

4.    W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

5.    Rezygnacja z obiadów może nastąpić po zgłoszeniu tej decyzji przed rozpoczęciem następnego miesiąca. Zgłoszenia może dokonać rodzic lub uczeń.


II.    OPŁATY:

1.    Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u kierownika świetlicy Szkoły Podstawowej w Miłomłynie do 25-go dnia każdego miesiąca. W razie nieterminowej wpłaty zostaną naliczone odsetki.

2.    W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty za dany miesiąc, uczniowie zalegający z opłatami otrzymują upomnienia. Nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

3.    Wpłaty u kierownika świetlicy potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem kierownika świetlicy. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.


III.    ZWROTY ZA OBIADY:

1.    W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia przysługuje zwrot opłaty proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

2.    Należna kwota zwrotu stanowi iloczyn opłaty dziennej i liczby dni nieobecności ucznia.

3.    Odliczenie kwoty za nieobecność ucznia następuje z opłatności w następnym miesiącu na pisemny wniosek rodziców (wzór druku u kierownika świetlicy).

4.    W przypadku, gdy rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłosi nieobecność dziecka w określonych dniach, kierownik świetlicy pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłaszane dni.


IV.    WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1.    Posiłki wydawane są od godz. 10:35 do godz. 13:00.

2.    W stołówce, świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły podawany jest jadłospis na bieżący tydzień.

3.    Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia                            i kalkulacją kosztów.

V.    ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1.    Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2.    Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3.    Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wychowawcy świetlicy.

4.    Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć