Nawigacja

Dokumenty szkolne

Regulamin przyznawania i wypłacania oraz wysokości stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 

 

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  I  WYPŁACANIA  ORAZ WYSOKOŚCI  STYPENDIUM  ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W  PUBLICZNEJ SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  MIŁOMŁYNIE

 

Podstawa prawna:

Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 •             1. Regulamin określa:
  1. sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze  motywacyjnym,
  2. formy stypendium motywacyjnego,
  3. tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce,
  4.  tryb i sposób przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe,
  5.  tryb wypłacania stypendium.
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie może udzielać świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którymi są:
 2. stypendium za wyniki w nauce,
 3. stypendium za osiągnięcia sportowe.
 1. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.
 2. Stypendia te są indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i mają na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce lub sporcie.
 3. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły w danym roku kalendarzowym.
 4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.
 5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.

 

 

ROZDZIAŁ II

Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego

 

 1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej

i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym.

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 2. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależnia się od wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych.
 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką

średnią ocen w semestrze, za który przyznaje się to stypendium.

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki                   we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
 2. Średnią ocen ustala szkolna komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 3. W Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie przyjmuje się następujące

kryteria przyznawania stypendium:

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie:
 1. uzyskał z obowiązkowych przedmiotów nauczania średnią ocen co najmniej

w klasie IV  5,50;

w klasie V-VI  5,25;

-  w klasie VII-VIII  oraz II –III gimnazjalnych  5,0 

 1. otrzymał wzorową ocenę zachowania,
 2. w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły,
 3. jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.
 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który spełnia łącznie:
 1. osiąga wysokie wyniki sportowe, a w szczególności:

            -   I, II, III miejsce indywidualnie w zawodach na szczeblu wojewódzkim,   ogólnopolskim lub międzynarodowym,

            -   I, II, III miejsce drużynowo w zawodach na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

 1. został klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania ze średnią co najmniej 4,0,
 2. otrzymał celującą ocenę z wychowania fizycznego,
 3. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest udzielane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
 2. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.
 3. Informacja o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe podawane będą do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Tryb i sposób przyznawania stypendium

 

 1. Ciałem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Szkolna Komisja Stypendialna powoływana przez Dyrektora
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy:
 1. opracowanie i modyfikowanie wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego,
 2.  przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
 3. sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,
 4. zaopiniowanie w/w wniosków i wstępne zakwalifikowanie uczniów do danej kategorii stypendium,
 5. rozpatrywanie osiągnięć w nauce lub w sporcie przedstawionych we wniosku celem wyboru uczniów                 o najwyższych osiągnięciach,
 6. odbywanie posiedzeń w terminach uzgodnionych z dyrektorem, z których sporządza się protokół.
 7. przekazanie Dyrektorowi szkoły protokołu z wykazem uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium,
 1.  Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy (załącznik nr 1). Wychowawca klasy uzupełnia wymagane informacje            w następnym dniu po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 2. Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli:
 1. wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminów do złożenia wniosku,
 2. zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej kategorii.
 1.  Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do wiadomości rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu uczniowi przyznanego stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, gdy:
 1. rażąco naruszył obowiązki ucznia,
 2. dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej postawy moralno-etycznej,
 3. odmówi udziału w reprezentowaniu szkoły na zawodach sportowych, bez uzasadnionej przyczyny.
 1. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.
 2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez wypłatę uczniowi należności w formie gotówki w sekretariacie szkoły, w terminie ustalonym w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo wnieść zastrzeżenie w sprawie wypłacenia należności uczniowi.      W takiej sytuacji są w obowiązku pobrać stypendium osobiście w dniu jego wypłacania w szkole.
 4.  Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów o charakterze motywacyjnym.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

 

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2018 r.
 2. Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
 3.  Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej stronie internetowej i dostępny                   u wychowawców klas.

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć