Nawigacja

PROJEKTY SZKOLNE

KUBUSIOWO – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie”

 Tytuł projektu: „Kubusiowo – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie”

Nr projektu: RPWM.02.01.00-28-0009/17

Beneficjent: Gmina Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn

Jednostki realizujące projekt: 
•    Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn
•    Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie, ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn

Cel projektu: Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy miejsko-wiejskiej Miłomłyn poprzez utworzenie nowego punktu przedszkolnego, zwiększenie szans edukacyjnych 24 dzieci, kompetencji rodzicielskich 24 rodziców, kompetencji zawodowych 1 nauczycielki w okresie od 3.07.2017 do 31.08.2018 r.

Planowane efekty:
•    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 1 K
•    Liczba dzieci przedszkolnych, które zwiększyły swoje szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów – 24 osoby
•    Liczba rodziców, którzy zwiększyli swoje kompetencje rodzicielskie – 24 osoby

Wartość projektu: 256 746,74 zł

Wkład UE: 218 234,72 zł


Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.01.00-28-0009/17-00 oraz aneks nr RPWM.01.01.00-28-0009/17-01 zawarte 25.10.2017 r. w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miłomłyn.

Opis projektu: W ramach projektu powstanie 1 oddział przedszkolny działający w ramach istniejącego punktu przedszkolnego i utworzone zostaną 24 nowe miejsca wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłomłyn. Oprócz zajęć z podstawy programowej, którą realizować będzie nowo zaangażowany nauczyciel oraz pomoc nauczyciela, zorganizowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci niwelujące stwierdzone deficyty rozwojowe. Wydłużony zostanie czas pracy punktu o 3,5 godziny dziennie poza podstawę programową. Planowany jest udział nauczycielki w kursach i warsztatach podnoszących jej umiejętności do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Niezbędny jest zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć dodatkowych oraz dodatkowego posiłku - podwieczorka dla dzieci. Rodzice wezmą udział w 15-godzinnym szkoleniu - Akademii Rodziców oraz wyjazdach integracyjnych z dziećmi. W ramach projektu punkt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze.


Okres realizacji projektu: od 2017-07-03 do 2018-08-31


Biuro Projektu: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel. 89 642 58 22.


 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć