• Konkursy pozaszkolne 2019/2020

    •  

     KONKURS II-ego stopnia

     Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat XV edycja

     Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 31 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

     Zadania konkursu: Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat

     1. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp. Ocena na podstawie sprawozdania, arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     2. Zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego – zachęcającego uczniów do zaangażowania się w działania wolontariackie. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć i filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym na rzecz potrzebujących zwierząt, np. Zbiórka dla Burka – pomoc dla schroniska. Ocena na podstawie sprawozdania, informacji i zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     4. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu nt. „Pomaganie jest fajne”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     5. Włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – nawiązanie współpracy z przedszkolem i zorganizowanie systematycznych spotkań uczniów z dziećmi w celu czytania im książek. Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     6. „Doceniam to co mam i chcę pomagać innym” – przeprowadzenie pogadanek w klasach przez wychowawców, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     7. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną – zbiórka przyborów szkolnych, papierniczych, gier planszowych, puzzli dla dzieci potrzebujących np. z domu dziecka, ochronki czy świetlicy środowiskowej. Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     8. „Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem… / Pamiętam ten dzień kiedy mi pomógł…”. Uczniowie piszą krótkie opowiadania lub wiersz na podany temat. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania i 4 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
     9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”, który w przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

      

     Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

                

     Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 31 października do 29 maja 2020 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat w sposób następujący:

      

     Zadanie 1.

     Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp.

     Wykonanie:

     Dnia 7 lutego 2020 r. w ramach godzin wychowawczych przeprowadzono ankietę pt.: WIEDZA O WOLONTARIACIE. Ankietę stworzył jeden z koordynatorów wolontariatu bazując na wiadomościach wyniesionych z materiałów udostępnionych na kursie kompetencji ogólnych, ,Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”.  W ankiecie wzięło udział 142 ankietowanych uczniów z  klas: 5a/ 6a, 6b, 6c/7a, 7b/ 8a,8b Ankieta i analiza w formie pliku Excel zawierającego rozkład populacji, rozkład procentowy na wszystkie 10 pytań z ankiety została dołączona do sprawozdania.

     Ocena, wnioski:

     Na podstawie wyników ankiety stwierdzono, że dużo większą świadomość i wiedzę na temat wolontariatu mają klasy starsze 7, 8, a mniejszą 5,6. Należy nadal promować ideę wolontariatu w naszej szkole i po jakimś czasie powtórzyć ankietę.  

      

      

      

     Zadanie 2.

     Zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego – zachęcającego uczniów do zaangażowania się w działania wolontariackie.

     Wykonanie.

     W związku z ogłoszeniem przez rząd pandemii COVID-19 w Polsce i zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 11 marca 2020 r. (§3) nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty polegające na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a co za tym idzie doszło do ograniczenia  funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół, które spowodowało, że wszyscy nauczyciele realizujący powyższy projekt pracowali za pomocą platformy internetowej Librus. Zmieniło się to z dniem 25 marca kiedy to nastąpił obowiązek pracy zdalnej dla przedszkoli i szkół, który nieprzerwanie trwa do teraz. Pociągnęło to za sobą reorganizację naszej dotychczasowej formy realizacji zadań na pracę zdalną.  Dlatego też, nauczyciele, którzy mieli taką możliwość wykonali to zadanie w sposób zdalny 22 maja,  na tyle na ile pozwoliły nam warunki. Scenariusz przedstawienia został stworzony przez nauczycielkę polonistkę z naszej szkoły jeszcze przed pandemią. Odbyło się również spotkanie robocze wolontariuszy i osób chętnych chcących wziąć udział w przedstawieniu.  Miało ono być podsumowaniem naszych działań i zostało zaplanowane na marzec. Jednakże sytuacja ogłoszenia zawieszenia działalności szkół pokrzyżowała nasze plany.  Scenariusz przedstawienia został przekazany wychowawcom klasowym, którzy udostępnili go dzieciom na godzinach wychowawczych dzieląc z nimi ekran komputera. Wolontariusze z każdej klasy, wcielili się w bohaterów przedstawienia i poczuli się jak aktorzy na scenie biorąc w nim czynny udział.  W związku z tym, że rodzice zostali poinformowani na początku pracy zdalnej online na platformie internetowej, że zajęcia z wykorzystaniem tego narzędzia nie będą nagrywane, dlatego też nie zamieszczam zdjęć, ani nagrania.

     Ocena efektów zadania. Wnioski, spostrzeżenia:

     Nauczyciele wychowawcy pozytywnie odnieśli się do pomysłu realizacji tego zadania w opisany powyżej sposób. Dzieci po regularnym doświadczeniu w pracy online przed dłuższy czas, śmiało zagrały przydzielone im role aktorskie według scenariusza pt.: ,,Wolontariat”.

      

      

      

      

      

     Zadanie 3.

     Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym na rzecz potrzebujących zwierząt, np. Zbiórka dla Burka – pomoc dla schroniska.

     Wykonanie:

     Nasza szkoła nie jest i nigdy nie była obojętna na los dorosłych, dzieci, ale też dostrzegała istoty, które nie mogą przemówić do nas ludzkim głosem,  a mianowicie czworonogi. Szkolne Koło Młodych Wolontariuszy współpracując ze szkolnym kołem PCK w dniach od 9 października 2019 r. do 10 lutego 2020 r. wzięło udział w akcji wspierającej Przytulisko w Łukcie. Temat przewodni akcji brzmiał: ,,Pieski i kotki ze schroniska chcą mieć karmę w miskach”. Po roboczym zebraniu koordynatorów obu kół i członków ustalono, że zbierane będą: karma dla psów i kotów, koce, gumowe zabawki dla zwierząt, miski, użyteczne obroże i smycze. Celem tego była poprawa standardu w przytulisku, a tym samym losu zwierząt. Współpraca i wspólne działania dwóch kół       i ich członków zaangażowanych w akcję przyniosły  duży oddźwięk w szkolnej zbiorowości . Co nas nie zdziwiło gdyż nasi uczniowie lubią i chcą pomagać, co więcej są wrażliwi i pełni empatii na los potrzebujących. Wiedzą, że zwierzęta to żywe istoty, które czują, marzną, cierpią gdy je coś boli tak jak my - ludzie.

     Ocena efektów zadania. Wnioski, spostrzeżenia:

     W wyniku nawiązanej efektywnej współpracy Koła Młodych Wolontariuszy i Koła PCK pani pedagog Renata Rafalska-Taba przekazała karmę i wszystkie zebrane rzeczy na ręce osób prowadzących Przytulisko w Łukcie. Podziękowanie, które otrzymaliśmy za wykonanie tego zadania jest ważne, ale najbardziej cieszy nas to, że spełniliśmy swój obowiązek wobec tych, którym na co dzień brakuje ciepła i wsparcia. Nasza zbiórka pokazała, że dzieci i dorośli w naszej szkole rozumieją na czym polega postawa humanitarnego traktowania zwierząt. Podjęte działania jeszcze bardziej uwrażliwiły naszych uczniów na potrzeby innych, zintegrowały nasze szkolne środowisko    i pokazały, że razem potrafimy bardzo dużo. Naszym celem było również wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w akcji co po efektach naszych działań (dużej ilości zebranej karmy i rzeczy dla zwierząt)  widać było, że nam się w pełni udało.

     Zadanie 4.

     Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu nt. „Pomaganie jest fajne”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.

     , Wykonanie:

      Szkolny konkurs plastyczny ,,Pomaganie jest fajne” trwał od 6 marca do 27 marca 2020 r. Do konkursu zostało zgłoszonych 10 prac z czego przez komisję konkursową zostały wybrane 3 najlepsze w każdej z kategorii. W składzie komisji konkursowej było dwóch nauczycieli plastyki i koordynator Koła młodych Wolontariuszy. Prace zostały wykonane techniką mieszaną: kredki, mazaki, farby. Spełniały wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu. Prace i regulamin konkursu w załączeniu.

     Wnioski, ocena zadania, uwagi:

     Uruchomienie plastycznego działania młodzieży powoduje zawsze wiele innych pozytywnych emocji, które z kolei dają wskazówkę co może zdziałać kartka papieru z czytelnym przekazem. Prosty rysunek na którym dziecko przeprowadza starsza osobę przez ulicę czy inne robiące zakupy w ramach np. pracy w wolontariacie jest oprócz rysunku przekazem, że nie trzeba być bohaterem, że proste, codzienne czynności mogą sprawiać radość zarówno osobom, które są nimi obdarzone jak i wolontariuszowi. W tych pracach jest radość, kolor, idea. Jest kolega                  i koleżanka, która siedzi z tobą w ławce bądź chodzi do tej samej szkoły, a która opowiada ci historię o darowaniu swojego czasu innym. ,,Pomaganie jest fajne” o tym opowiadają rysunki na kartkach papieru, a kiedy zostaną zawieszone na szkolnej tablicy, obejrzane przez młodzież szkolną, rodziców, odwiedzających szkołę zapewne zwrócą uwagę, że tutaj dajemy siebie innym.

     Zadanie 5.

     Włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – nawiązanie współpracy z przedszkolem i zorganizowanie systematycznych spotkań uczniów z dziećmi w celu czytania im książek.

     Wykonanie:.

     „Cała Polska czyta dzieciom”, to kampania krzewiąca czytelnictwo i promująca wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży. W ramach tej akcji w całej Polsce prowadzone są programy które mają na celu pomagać wychowywać dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

     Szkolne Koło Młodych Wolontariuszy w Publicznej Szkole Podstawowej                               w Miłomłynie również włączyło się w tą akcję umilając naszym najmłodszym pupilom czas spędzony w szkole słuchaniem popularnych książek. Troje wolontariuszy naszego koła, uczniów klasy piątej czytało wybrane przez panią bibliotekarkę książeczki, które dopasowane były do wieku dzieci tak aby były one zainteresowane i miło spędziły czas. Wiktoria, Zuzia i Karol odwiedzali dwa Punkty Przedszkolne „Kubusiowo”  i „Jaś i Małgosia” a następnie udawali się do dwóch klas zerowych „Krasnoludki”  i „Smerfy”. Dzieci bardzo ciepło przyjęły czytających im kolegów              i koleżanki ze starszych klas, aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zadawały pytania. Dzieci za każdym razem otrzymywały także kolorowanki tematycznie związane z czytaną historyjką. Wszystkie maluchy pytały na koniec czytania kiedy wolontariusze przyjdą ponownie i znowu będą im czytać. Świadczy to o tym, iż nasza akcja przyniosła ogromny sukces i zdecydowanie powinna być kontynuowana w kolejnym roku szkolnym. Jako koordynator Szkolnego Koła Wolontariuszy planuję wpisać akcję czytania dzieciom na stałe do planu Koła oraz rozszerzyć akcję na klasy 1-3 od następnego roku szkolnego.

     1. Cele akcji:

     - propagowanie czytania najmłodszym przez starsze dzieci,

     - kreowanie wyobraźni dzieci,

     - zachęcanie wolontariuszy do angażowania się w akcje Koła;

     1. Wykonanie:

     - wybranie wolontariuszy chętnych do czytania dzieciom,

     - uzgodnienie dogodnych terminów zarówno dla grup jak i wolontariuszy,

     - zaangażowanie pani bibliotekarki Wiesławy Godek do wybrania odpowiednich książeczek dla dzieci,

     - przygotowanie kolorowanek,

     - przeprowadzenie akcji

      

     Wnioski, ocena zadania, uwagi

     Wszystkie założone cele zostały zrealizowane. Dzieci były bardzo zaangażowane, chętnie słuchały, pytały i kolorowały. Nasi wolontariusze czytając im pobudzili w nich zaciekawienie książkami wzmacniając swoje działania przez użycie ciekawych kolorowanek. Czytanie naszym przedszkolakom przyniosło im wiele korzyści. Zbudowało więź z nimi, która jest fundamentem ich zdrowia emocjonalnego. Dzieci doskonaliły umiejętność słuchania ze zrozumieniem, rozbudziły swoją wyobraźnię i język wypowiedzi co ułatwi im w przyszłości rozumienie świata. Co więcej rozwinęły również swoje zasoby wewnętrzne, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą                 i moralną. Dodatkowo poszerzyły swoją wiedzę co w efekcie kładzie mocne podwaliny pod ich przyszłe sukcesy w szkole i w życiu.

     Szkolne Koło Wolontariatu będzie kontynuowało akcję dodatkowo poprzez włączenie w nią dzieci z klas 1-3. W przyszłości będziemy chciały także poszerzyć czytanie o anglojęzyczną literaturę dla dzieci.

      

     Zadanie 6.

     „Doceniam to co mam i chcę pomagać innym” – przeprowadzenie pogadanek w klasach przez wychowawców, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

     Wykonanie:

     Na początku projektu ustalono, że nauczyciele w ramach swoich godzin wychowawczych zrealizują pogadanki dotyczące ubóstwa, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Czemu miało przyświecać hasło: ,,Doceniam to co mam i chcę pomagać innym”. Wszyscy wychowawcy, którzy mieli zaplanowany temat wolontariatu przed pandemią zrealizowali założone cele podczas godzin wychowawczych. Wykorzystano przy tym również fragmenty prezentacji multimedialnej wykonanej przez koordynatora wolontariatu pt. ,,Wolontariat w szkole”, a także dostępne filmy edukacyjne w celu pobudzenia uczniów do dyskusji.

      

     Wnioski, ocena zadania, uwagi:

     Pogadanki spowodowały to, że znacznie wzrosła świadomość uczniów odnośnie znaczenia wolontariatu. Dodatkowo uczniowie zostali uwrażliwienia na potrzeby ludzi i los zwierząt. Zrozumieli również, że już jako młodzi ludzie mają oni wpływ na zmianę otaczającej ich rzeczywistości pod warunkiem, że tego chcą i podejmą w tym kierunku wysiłek. Pogadanki spowodowały również to, że chętniej zapisywali się oni lub dołączali do założonego w naszej szkole Koła Młodych Wolontariuszy, a później angażowali się we wszelkie przedsięwzięcia koła. Z ustnych przekazów nauczycieli wychowawców wynika, że aktywnie wykonywali zadania zaproponowane przez nauczycieli i włączyli się do dyskusji na temat: ,,Doceniam to co mam i chcę pomagać innym”. Działania wychowawców wspierane były przez pedagogów i psychologa szkolnego.

      

      

     Zadanie 7:

     Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną – zbiórka przyborów szkolnych, papierniczych, gier planszowych, puzzli dla dzieci potrzebujących np. z domu dziecka, ochronki czy świetlicy środowiskowej.

     Wykonanie:

     Akcja wspierająca dom dziecka w Szymonowie dotycząca zbiórki przyborów szkolnych, papierniczych, gier planszowych, puzzli trwała w naszej szkole od 17 lutego do 27 marca. Całe szkolne środowisko zaangażowało się w akcje od początku jej trwania. Uczniowie naszej szkoły chcą i wiedzą jak pomagać, jednakże pomimo chęci dzieci do podzielenia się tym co miały, globalny efekt wirusa jakim było pozamykanie szkół i ograniczenia wprowadzone przez rząd sprawił, że ich działania również zostały skrócone czasowo.

     Wnioski, ocena zadania, uwagi

     Pomaganie jest fajne,  pomaganie jest duże i małe. My zaczęliśmy od drobnych gestów. Dla naszej braci szkolnej był to sygnał rozejrzyj się, popatrz w domu, zapytaj sąsiadów i rodzinę i podziel się, masz przecież tyle ,,znudzonych, a zadbanych gier i puzzli”. Wesoły plakat powieszony na korytarzu naszej szkoły miał mobilizować młodzież do działania i udało się. Efekt zbiórki w związku z pandemią to:  nowe bądź kilka używanych gier i puzzli oraz artkuły piśmiennicze przyniesione przez młodzież, które jeszcze długo posłużą innym. Nasza szkolna zbiórka gier planszowych, przyborów szkolnych i piśmienniczych, a także puzzli będzie początkiem kolejnych akcji jak wszyscy skończymy pracować zdalnie.

      

     Zadanie 8

     „Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem… / Pamiętam ten dzień kiedy mi pomógł…”. Uczniowie piszą krótkie opowiadania lub wiersz na podany temat. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.

     Wykonanie:

     Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

                 W dniach od 3 lutego do 29 lutego 2020 r. odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej         im. I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie szkolny konkurs na opowiadanie lub wiersz zorganizowany w ramach Konkursu II-ego stopnia Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat XV edycja. Do konkursu przyjmowane były prace nt. ,,Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem… / Pamiętam ten dzień, kiedy mi pomógł …”. W klasach 4-6 udział w konkursie wzięło  48 uczniów; w klasach 7-8 16 osób. Spośród przedłożonych przez uczniów prac jedna była z dziedziny poezji,         a pozostałe w dziedzinie prozy. Komisja konkursowa w składzie trzech polonistów wyłoniła              2 najlepsze prace w kategorii klas 4-6 i jedną w kategorii 7-8. Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie. Na etapie szkolnym zostaną one wyróżnione dyplomem i nagrodą książkową za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, natomiast za wyróżnienie otrzymają dyplomy. Przy ocenie prac komisja kierowała się wcześniej ustalonymi kryteriami oceniania. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom umiejętności pisarskich uczniów.

     Konkurs literacki pt. ,,Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem… / Pamiętam ten dzień, kiedy mi pomógł …” uwrażliwił dzieci na potrzeby innych i bezinteresownego udzielania pomocy. Spowodował kształtowanie postaw humanitarnych u uczniów. Dodatkowo podniósł umiejętności literackie dzieci i umożliwił im zaprezentowanie swoich prac na szerszym forum, na lekcji języka polskiego. Co doprowadziło do dyskusji odnośnie altruistycznych postaw bohaterów ukazanych w pracach. Dodatkowo

      

      

     Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

     1.Ankieta dla uczniów pt. ,,Wolontariat w szkole” +analiza ankiety w pliku Excel + Sprawozdanie z wykonania zadania

     2. Scenariusz przedstawienia pt. ,,WOLONTARIAT” + sprawozdanie

     3.Plakat promujący akcję pt. ,,Pieski i kotki ze schroniska chcą mieć karmę w miskach” +1 zdjęcie ze zbiórki + Podziękowanie + Sprawozdanie

     4.Regulamin konkursu plastycznego+  3 Prace uczniów+ sprawozdanie

     5. 3 zdjęcia z akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”+ sprawozdanie

     6. Sprawozdanie z pogadanek + praca plastyczna (została ujęta w konkursie plastycznym i nie została tu ponownie zamieszczona)

     7. Plakat promujący zbiórkę przyborów szkolnych+ zdjęcie + sprawozdanie

     8. Prace literackie uczniów w tym: 2 opowiadania i 1 wiersz + Regulamin konkursu + sprawozdanie

     9. Główne sprawozdanie

      

     Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji:

     Działania społeczne i wrażliwość na potrzeby innych to specjalność naszej szkoły, dlatego też wzięliśmy udział w Konkursie II-ego stopnia ,,Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat.”

     Członkowie Koła Młodych Wolontariuszy wraz koordynatorkami dzięki akcjom wyszli ze szkoły na zewnątrz do społeczności lokalnej chcąc podzielić się tym co posiadają, co jest niewidoczne,              a ważne: swoim czasem, umiejętnościami i tym co w nich drzemie: zwykłą ludzką wrażliwością i empatią na potrzeby innych nawet tych maluczkich (zwierząt). Wypromowaliśmy ideę wolontariatu                      i podnieśliśmy rangę naszej szkoły w środowisku lokalnym kształtując postawy prospołeczne. Akcje, które wykonaliśmy w ramach zaliczenia działań w konkursie nie były obciążeniem lecz sprawiły nam wiele radości i dały mnóstwo satysfakcji. Spowodowały, że koordynatorzy, uczniowie i inne osoby w nie zaangażowane doskonaliły umiejętności organizacyjne, kształtowały kreatywność i pomysłowość. Co więcej rozwijały swoje talenty i wykorzystywały swój potencjał w trakcie inicjatyw podjętych na terenie szkoły i poza nią. Jednak rzeczą na której najbardziej nam zależało była integracja rodziców, uczniów, nauczycieli i społeczeństwa lokalnego, a którą jak pokazały nasze akcje udało nam się osiągnąć. Po nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przyszłości Miłomłyna spotkaliśmy się w MGOKU ze społecznością lokalną dając naszą małą cegiełkę w postaci montażu słowno-muzycznego na pierwszej w gminie Wigilii dla Seniorów. Wiedzieliśmy, że będąc wśród ludzi najszybciej usłyszymy o ich potrzebach. Pośród nich szukaliśmy nowych wyzwań. Czasem wystarczyła tylko chwila rozmowy, wypicie herbaty z własnoręcznie upieczonym pierniczkiem, (a takie były na naszym spotkaniu wigilijnym, przygotowane przez wolontariuszy z naszej szkoły) to też działanie, które innym dało radość. Nasza społeczność szkolna wie, że nie trzeba wcale wiele żeby się podzielić. Wystarczy, że podarujemy parę minut swojego czasu, uśmiech dobre słowo, a radość obdarowanego bezcenna.