• Nauczanie zintegrowane III a

    • Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej a

      

      

      

     Edukacje

      

     Uczeń

     Edukacja

     polonistyczna

     • Słucha uważnie, ze zrozumieniem wypowiedzi dorosłych i rówieśników i korzysta z przekazywanych informacji.

     • Jasno komunikuje swoje spostrzeżenia, podejmuje próby wnioskowania, wypowiada się w kilku zdaniach na tematy związane z najbliższym otoczeniem.

     • Bogaci słownictwo, dostrzega związki przyczynowo – skutkowe.

     • Korzysta z różnych źródeł wiedzy, potrafi wykorzystać zdobyte informacje.

     • Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski.

     • Wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

     • Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list,

     notatka do kroniki.

     • Analizuje i interpretuje teksty kultury.

     • W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas

     i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów.

     • Czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i

     intonacji.

     • Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki,

     wypowiada się na ich temat.

     • Samodzielnie czyta lektury. Interesuje się książkami i czytaniem.

     • Tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkudaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie.

     • Uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i

     prezentuje własne zdanie.

     • Dba o kulturę wypowiadania się: poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniach, stosuje formuły grzecznościowe.

     • Dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.

     • Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.

     • Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu.

     • Samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

     • Wciela się w przydzielone role i odgrywa je.

     • Ilustruje gestem i mimiką zachowania bohaterów.

     • Posługuje się rekwizytem

      

     Edukacja

     matematyczna

     • Liczy w przód i w tył dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000.

     • Sprawnie liczy obiekty, prawidłowo orientuje się w przestrzeni i na płaszczyźnie, rysuje w pomniejszeniu i powiększeniu.

     • Dostrzega symetrię.

     • Klasyfikuje, układa obiekty w serie malejące i rosnące, numeruje je, ustala równoliczność obiektów.

     • Zna, nazywa i wskazuje kierunki.

     • Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000.

     • Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000.

     • Poprawnie zapisuje działania.

     • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. Sprawdza odejmowanie dodawaniem.

     • Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.

     • Rozwiązuje i układa łatwe równania jednodziałaniowe, na porównywanie różnicowe, z niewiadomą w postaci okienka.

     • Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe).

     • Zna monety i banknoty. Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne, posługuje się pojęciami (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności.

     • Mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar. W sytuacjach życiowych używa pojęcia kilometr.

     • Odmierza płyny różnymi miarkami, używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra.

     • Waży przedmioty i je różnicuje na cięższe i lżejsze. Używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar.

     • Odczytuje temperaturę.

     • Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII.

     • Podaje i zapisuje daty, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych.

     • Odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, wykonuje proste obliczenia zegarowe.

     • Wykonuje proste obliczenia dotyczące poznanych miar.

     • Rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości, oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

      

     Edukacja

     przyrodnicza

     • Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, podejmuje próby wnioskowania.

     • Obserwuje pogodę, prowadzi kalendarz pogody.

     • Rozpoznaje rośliny i zwierzęta wybranych środowisk, oraz niektóre zwierzęta egzotyczne. Opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych, zna sposoby przystosowania się zwierząt do pór roku.

     • Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski.

     • Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.

     • Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. Rozumie znaczenie zwierząt dla środowiska. Zna zagrożenia ze strony roślin, zwierząt i zjawisk przyrodniczych. Wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

     • Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.

     • Wie, że należy oszczędzać wodę i segregować śmieci.

     • Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin, wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, znaczenie powietrza i wody dla życia.

     • Nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

     • Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.

     • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosowania się do zaleceń lekarzy.

      

     Edukacja

     plastyczna

     • Rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, internet.

     • Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

     • Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.

     • Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym. Uczestniczy w życiu kulturalnym rodziny, szkoły i swojej miejscowości.

     • Zna tradycje rodzinne, szkolne, lokalne.

     • Uczestniczy w wydarzeniach artystycznych, korzysta z przekazów medialnych.

     • Ilustruje sceny realne i fantastyczne, wykonuje proste rekwizyty, realizuje proste projekty.

     • Dba o estetykę swoich prac.

      

     Edukacja

     muzyczna

     • Aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje doznania i określa jej cechy.

     • Kulturalnie zachowuje się na koncercie, wie, jaką postawę przyjąć podczas śpiewania hymnu narodowego.

     • Reaguje ruchem na zmiany tempa, metrum, dynamiki.

     • Powtarza proste melodie, śpiewa w zespole piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki.

     • Gra na instrumentach perkusyjnych i odtwarza proste rytmy.

     • Tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych.

     • Tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki (improwizuje głosem i na instrumentach), wykonuje proste utwory.

     • Rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika, oraz znaki muzyczne.

     • Rozpoznaje utwory wykonane solo i w zespole, na chór i orkiestrę, głosy: sopran i bas, wybrane formy i instrumenty muzyczne.

      

     Zajęcia

     techniczne

     • Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.

     • Rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych wytwórczych, informatycznych, oraz rodzaje budowli.

     • Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały oraz narzędzia.

     • Rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej.

     • Posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, tektury itp.

     • Dba o bezpieczeństwo własne i innych.

     • Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

     • Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,

     • Zna i potrafi właściwie obsługiwać wybrane urządzenia domowe.

     • Wie, jak ludzie wykorzystywali siły przyrody dawniej i dziś.

     • Zna znaczenie urządzeń elektrycznych dla człowieka.

     • Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze).

     • Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. Zna telefony alarmowe.

      

     Wychowanie

     fizyczne

     • Rzuca, chwyta, toczy, kozłuje, odbija i prowadzi piłkę, rzuca nią do celu i na odległość.

     • Pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne.

     • Realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut.

     • Umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa. Koordynuje ruchy własnego ciała.

     • Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód.

     • Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami.

     • Wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.

     • Bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego.

     • Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości. Potrafi kulturalnie kibicować.

     • Dba o higienę osobistą i czystość odzieży. Prawidłowo siedzi w ławce, przy stole.

     • Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna.

     • Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać.

     • Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

     • Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych, wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

     • Przestrzega zasad poruszania się po drogach.

     • Wie, że dzieci niepełnosprawne są w trudnej sytuacji i pomaga im.

      

     Edukacja

     społeczna

     • Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym.

     • Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników. Kulturalnie nawiązuje kontakty z dorosłymi i rówieśnikami (używa zwrotów grzecznościowych). Panuje nad swoimi emocjami.

     • Zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą). Ocenia właściwie zachowanie swoje i innych. Wie, że każdy ma prawo do własnego zdania.

     • Przestrzega ustalonych reguł i zasad, dotrzymuje umów i zobowiązań, jest punktualny, zawsze przygotowany i systematycznie odrabia prace domowe.

     • Szanuje wspólne dobro.

     • Wywiązuje się ze swoich obowiązków, zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie, jest koleżeński, uczestniczy w życiu klasy.

     • Nie zraża się trudnościami, pracuje samodzielnie i wytrwale, doprowadza do końca rozpoczętą pracę, aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach.

     • Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, wie, w jakim regionie mieszka. Potrafi opowiedzieć o swojej miejscowości.

     • Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), wie, jakiej jest narodowości, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej, zna nazwę stolicy i najważniejsze wydarzenia historyczne kraju.

     • Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami, zna relacje między najbliższymi członkami rodziny. Zna tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe, wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka.

     • Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

     • Wie, gdzie można organizować bezpieczne zabawy.

      

     Zajęcia

     komputerowe

     • Zna zasady korzystania z pracowni komputerowej

     • Umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą, rozumie podstawowe polecenia wyrażane z zastosowaniem specjalistycznego słownictwa, odczytuje samodzielnie komunikaty na pulpicie komputera i na pasku narzędziowym wybranych programów.

     • Poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego.

     • Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania.

     • Wyszukuje i korzysta z informacji.

     • Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe.

     • Dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej.

     • Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne.

     • Tworzy teksty i rysunki.

     • Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania.

     • Wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki.

     • Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

     • Wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne.

     • Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu.

      

      

     Miłomłyn, 08 września 2017 r. Beata Andrianik