• NASZE UDZIAŁY

    •  

      

                     Razem_na_Swieta_____zapraszamy_do_udzialu_w_akcji_MEN_-_Ministerstwo_Edukacji_i_Nauki_-_Por_..._.pdf

      

      

     PROGRAM DLA SZKÓŁ

      

      

     Wychodząc naprzeciw postępowi technologicznemu w Polsce i na świecie nasza szkoła podjęła starania o uzyskanie odznaki w zakresie bezpieczeństwa w sieci zgodnie z wysokimi standardami European Schoolnet (Europejska Sieć Szkół) w Belgii. Współpraca nauczyciela języka angielskiego z nauczycielami informatyki dała efekty w postaci nadania naszej szkole brązowego medalu bezpieczeństwa w sieci.

      

      

     http://www.esafetylabel.eu

      

      

     Projekt nr 00017 : Let's GO English    https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/pokaz/51.html

     Projekt nr 00018: RPG Legends     https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/pokaz/54.html

      

     http://www.szkolnyklubsportowy.pl

             

      

     Program "Aktywnie spędzam czas na sprtowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo"

     http://szs.proit24.pl/programy/695-program-pn-aktywnie-spdzam-czas-na-sportowo-i-ksztatuj-swoj-postaw-ciaa-prawidowo-2017.html

      1 czerwca 2017 r. wiele szkół wzięło udział akcji propagującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”. Jej pomysłodawcą i organizatorem była redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole”. Jednym z elementów prowadzonych w tym dniu działań było bicie rekordu jednoczesnego czytania książek przez uczniów w całym kraju. Głównym celem akcji było propagowanie czytania i książek wśród uczniów, uświadomienie (nie tylko rówieśnikom, ale też dorosłym), że ten sposób spędzania czasu wolnego jest popularny wśród dzieci i młodzieży i wbrew temu, co mówią prowadzone w kraju badania, młodzi ludzie poniżej 15 roku  życia czytają znacznie więcej i mogą czegoś nauczyć dorosłych, manifestując to, co dla nich ważne  – czytanie.
     Uczniowie z klas trzecich, czwartych,  piątych i szóstych oraz nauczyciele naszej szkoły także wzięli udział w tym wydarzeniu. Tuż po rozpoczęciu zajęć wychowawcy zapoznali młodych ludzi z celem organizowania tego rodzaju akcji oraz harmonogramem jej przebiegu. Następnie uczniowie i nauczyciele w  poszczególnych klasach (w ciszy i skupieniu) przez pierwsze 10 minut czytali przyniesione przez siebie książki, uczestnicząc w ten sposób w biciu rekordu . Po zakończeniu tej części akcji przystąpili do spisywania absurdalnego tekstu. Polegało to na zapisywaniu na przygotowanym arkuszu ustalonych słów z książek przyniesionych przez uczniów  (np. pierwszego z czwartej strony, drugiego z piątej).  Na koniec wszyscy uczestnicy akcji ustawili się przed szkołą, tworząc kręgi czytających. 

     http://galeria

      

      

     https://sniadaniedajemoc.pl/o-programie/

      8 listopada 2011 r. klasa III b wraz z wychowawczynią p. Ewą Kilman i rodzicami zorganizowała śniadanie, przystępując do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ŚNIADANIE DAJE MOC.

        galeria 2012 ;  http://galeria 2013; http://galeria 2014; http://galeria 2015; http://galeria 2016; http://galeria 2017;

      

      

     Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie już w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do szkolnych bibliotek w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

     Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne wyniesie:

     • 1000 zł dla 4 517 szkół liczących do 70 uczniów;
     • 1 300 zł dla 4 433 szkół liczących od 71 do 170 uczniów;
     • 2 170 zł dla 4 476 szkół liczących więcej niż 170 uczniów.

        Biblioteki szkolne, będą miały obowiązek zakupienia nie podręczników a lektur, które przynoszą dzieciom przyjemność, budzą faktyczne zainteresowanie. W okresie od 27 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., została zorganizowana w tego powodu inicjatywa podczas której to nauczyciele, rodzice i ich dzieci wybierali tytuły książek, które najbardziej rozwijają najmłodsze pokolenie. Oto top 10 najczęściej wybieranych tytułów:

      „Tosia i Pan Kudełko”, „Psie Troski”, seria „Harry Potter”, „Dzieciaki świata” Martyny Wojciechowskie, „Po co się złościć, „Mikołajek”„Dzieci z Bullerbyn”, „Słup soli”, „Powiedz komuś”, „Pamiętnik nastolatki”

         Program przewiduje także organizację dodatkowych atrakcji czytelniczych dla dzieci jak np. spotkania z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej, współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Program jest częścią planu wieloletniego, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

      

     http://www.ceo.org.pl/pl/wf

      

      

     2014/2015    2015/2016     2016/2017   2017/2018

     Założenia programowe projektu "Umiem pływać"

     Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

     Główne cele projektu:

     • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
     • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
     • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
     • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
     • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
     • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
     • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

      

     Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

     Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

     Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Jest oczywiste, że wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.   

     Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

     Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

     Równie istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Dla przykładu w 2007 zanotowano 376 wypadków utonięć, w 2008 – 352, w 2009 – 357, w 2010 – 369, w 2011 - 396, w 2012 było ich 449, a w 2013 już 381 osób straciło życie w wyniku utonięcia (źródło: dane z policyjnego portalu www.policja.pl).

     Skuteczną metodą zapobiegania zdarzeniom, których skutkiem są utonięcia, jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów wodnych, na co autorzy projektu zwracają szczególną uwagę, podczas jego realizacji.

      

     Program finansowany
     ze środków:
     Samorządu Województwa
     Warmińsko-Mazurskiego
     Ministerstwa
     Sportu i Turystyki
     oraz Samorządów Gminnych

      

      

     Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły biorą udział w programie edukacyjnym pn. „Klub

     Bezpiecznego Puchatka”. Program przygotowany jest przez firmę Maspex, markę Puchatek wraz

     z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

     Głównym celem tego programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, a także wytworzenie w nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia. Program trwa cały rok szkolny.

     Zachęcamy wszystkich do odwiedzania strony internetowej: http://www.bezpiecznypuchatek.pl/

      

     Czym jest program "Mleko z klasą"?

     "Mleko z klasą" to wspólna inicjatywa polskich producentów mleka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku codziennego picia

     mleka przez dzieci w Polsce. Inicjatywa "Mleko z klasą" jest oparta na programie dopłat unijnych do mleka szkolnego, za który odpowiedzialna jest Agencja

     Rynku Rolnego, wykracza jednak poza jego ramy pod względem zakresu działań. Zadaniem programu "Mleko z klasą" jest zachęcenie dzieci do picia mleka

     poprzez zabawę i szereg aktywności edukacyjnych, są to m.in. konkursy dla dzieci oraz szkół, programy edukacyjne oraz działania skierowane do mediów.

     Kim są partnerzy programu?

     W programie "Mleko z klasą" uczestniczą obecnie SM Mlekpol, OSM Radomsko, OSM Sieradz, OSM Krasnystaw, OSM Łowicz, SM Mlekovita, ZPM MLECZ

     oraz producent opakowań Tetra Pak.

     Kim są beneficjenci i uczestnicy programu?

     Beneficjenci programu to dzieci i młodzież uczęszczające regularnie w ciągu roku szkolnego do placówek oświatowych, tj. do przedszkoli, szkółpodstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych). Mają one możliwość spożycia 0,25l mleka bądź przetworu mlecznego bezpłatnie lub po obniżonej cenie, 3 razy w tygodniu, z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych.

     Uczestnicy programu to:

     1. Placówki oświatowe (tj. instytucje realizujące zadania edukacyjne, do których uczniowie uczęszczają regularnie) 
      • - przedszkola,
      • - szkoły (z wyłączeniem szkół wyższych).
     2. Dostawcy mleka i przetworów mlecznych.
     3. Władze działające w imieniu placówek oświatowych (tj. osoby fizyczne lub prywatne bądź właściwe – ze względu na rodzaj placówek oświatowych – jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi tych placówek).
     4. Organizacje działające w imieniu placówek oświatowych.

      

     Czemu partnerzy wspólnie realizują program?

     Partnerzy uczestniczący w programie chcą poprzez swoje działania rozwijać przemysł mleczarski w Polsce. Jednakże celem programu nie jest tylko

     krótkoterminowy wzrost sprzedaży mleka korzystny dla konkretnego producenta, lecz w porozumieniu z ekspertami ds. żywienia zachęcanie młodych

     Polaków do picia mleka, które na dalszym etapie ich życia powinno stać się zdrowym nawykiem. Od kilku lat obserwujemy spadek konsumpcji mleka w

     Polsce. Z danych Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że Polacy zaspokajają zaledwie 54-59% dziennego zapotrzebowania organizmu na wapń.

     Niepokojąco spada także spożycie innych składników odżywczych - białka oraz witamin z grupy B, których mleko i jego przetwory są znacznym źródłem w

     codziennym żywieniu człowieka. Niski poziom wapnia i witaminy D w diecie człowieka jest w naszych warunkach klimatycznych jednym z głównychczynników występowania ryzyka osteoporozy.

     Czemu tak ważne jest, by zachęcać dzieci do picia mleka?

      

     Jak wynika z wieloletnich badań naukowych prowadzonych na całym świecie mleko oraz jego przetwory należą do najbardziej wszechstronnychproduktów pod względem wartości odżywczej. Mleko jest niezbędnym składnikiem codziennej diety człowieka, najlepszym i najtańszym źródłem wapnia.

     Jeśli nie ma przeciwwskazań, takich jak alergia czy brak tolerancji na mleko, spożywanie mleka powinno stać się nieodłączną częścią codziennej dietykażdego człowieka.

      

     Ile mleka powinno pić dziecko i czy program "Mleko z klasą" zapewni mu zalecane dzienne spożycie mleka?

      

     Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka przypomina, że w piramidzie zdrowego żywienia oraz w "Złotej Karcie Prawidłowego Żywienia" zaleca się codzienne spożywanie co najmniej 2 pełnych szklanek mleka oraz 1-2 plasterków sera. Zaleca się nie tylko picie mleka na śniadanie, ale także spożywanie go w ciągu dnia, aby zaspokoić pragnienie. Program dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych stworzony i finansowany przez Unię Europejską zakłada dopłaty do jednej szklanki (kartonik 200-250ml) przez trzy dni w tygodniu. Pozostałą porcję mleka dziecko powinno otrzymywać w domu podczas śniadania lub kolacji.

      

        Od roku szkolnego 2017/2018 program funkcjonuje jako "Program dla szkół" : http://programdlaszkol.org/

     Nasza szkoła bierze udział w programie od 2009 roku.

      

                                                

      

                Cel programu

            

      

       Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

     Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

     Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukacjęnajmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

     Geneza programu

     W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi.

     Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanuzdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia.

     Program został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tymrównież Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

     Na czym polega program?

     Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owocówiwarzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

     Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

     • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
     • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
     • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

      

     Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

     Minimum wysiłku dla szkoły – maksimum korzyści dla uczniów

     Koncepcja programu została opracowana w taki sposób, aby program przyniósł jak najwięcej korzyści dzieciom, a jednocześnie nie stanowił zbyt dużego obciążenia organizacyjnego dla szkoły:

     Kilka wariantów udziału w programie – szkoła może wybrać najbardziej dogodną dla siebie opcję, tj.: skorzystać z usług dostawcy gotowych porcjiowocowo-warzywnych lub samodzielnie je organizować i rozliczać się z ARR.

       •  Kształtuje u dzieci i młodzieży nawyk regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw poprzez zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia w codziennej diecie,

     •   Owoce i warzywa spożywane są w grupie, wśród rówieśników, co sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów,

     •   Program stanowić może element różnorodnych inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkole, dotyczących prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez realizowane w ramach programu obowiązkowe działania edukacyjne,

     •  Kilka wariantów udziału w programie – szkoła może wybrać najbardziej dogodną dla siebie opcję, tj.: skorzystać z usług dostawcy gotowych porcji owocowo-warzywnych lub samodzielnie je organizować i rozliczać się z ARR.

      

     WIĘCEJ NA TEMAT PROGRAMU