Nawigacja

Agnieszka Wójcik-Kowalska

Matematyka VIIb ,VIIa

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VII

 

I. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary:

 1. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki.
 2. Rozumienie pojęć matematycznych i ich definicji.
 3. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
 4. Analizowanie treści zadań.
 5. Znajomość tabliczki mnożenia.
 6. Sprawność rachunkowa.
 7. Stosowanie właściwych metod do rozwiązania zadań związanych z geometrią na płaszczyźnie oraz przestrzenną.
 8. Rozwiązywanie zadań, w tym o praktycznym zastosowaniu z wykorzystaniem poznanych metod.
 9. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 10. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
 11. Udział w konkursach matematycznych.
 12. Wykonanie pomocy dydaktycznych.

 

II. Ocenianiu podlegają:

 • Sesje z plusem (trzy testy diagnozujące)
 • Prace klasowe, sprawdziany
 • Kartkówki obejmujące ostatnio przerabianą tematykę
 • Praca na lekcji, aktywność
 • Odpowiedzi ustne
 • Prace długoterminowe i inne dodatkowe
 • Prace domowe
 • Osiągnięcia w konkursach
 • Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

 

III. Zasady oceniania bieżącego:

 1. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe.
 2. Prace klasowe (sprawdziany) są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 3. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane.
 4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie) musi ją napisać w terminie do dwóch tygodni. Gdy nieobecność ucznia w szkole jest jedno- lub dwudniowa pisze zaległą pracę klasową od razu na najbliższej lekcji matematyki. Gdy uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym terminie, a jest obecny w szkole lub ma nieobecność nieusprawiedliwioną otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania ucznia o otrzymanej ocenie z pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od momentu jej napisania.
 6. Poprawa prac klasowych jest obowiązkowa w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej i dobrowolna w przypadku otrzymania oceny innej (niezadowalającej). Poprawa odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później jednak niż dwa tygodnie od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
 7. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne przedstawione są do wglądu ucznia na zajęciach dydaktycznych. Ocena jest wpisywana do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia.
 8. Pisemne prace są przechowywane w teczkach na okres jednego roku szkolnego
  u nauczyciela danego przedmiotu, uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do tych prac.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci na spotkaniach z rodzicami, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.
 10. Na prośbę ucznia nauczyciel wypożycza prace do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są
  w ciągu tygodnia nauczycielowi.
 11. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo być nie oceniany co najwyżej przez tydzień z materiału przerabianego podczas jego absencji.
 12. Uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie tj.:

brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak przyborów geometrycznych (linijki, ołówka, cyrkla, kątomierza itp.), brak przygotowania do odpowiedzi lub całkowity brak przedmiotu.

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za każde następne nieprzygotowanie.

   13. Praca na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę   celującą. Poprzez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

  14. Oceniając uczniów posiadających opinię PPP uwzględnia się dostosowanie wymagań do możliwości ucznia oraz zaangażowanie i postęp dokonany podczas nauki.

  15. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. W razie nieobecności ucznia na lekcji jest on zobowiązany uzupełnić brakujące tematy.

  16. Przy ocenach cząstkowych z matematyki przewiduje się stawianie plusów i minusów, wyjątek stanowi ocena celująca i niedostateczna.

IV. Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

 1. Test diagnozujący (3 razy w roku) – jest formą sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, obejmuje wiadomości i umiejętności jakie uczeń powinien osiągnąć w danej klasie. Przeprowadzany jest we wrześniu, lutym i maju/czerwcu. Trwa 40 minut i nie można go poprawiać.
 2. Praca klasowa (min. 3 razy w semestrze) – praca samodzielna ucznia na lekcji, trwa
  40 min. Jest w formie pisemnej obejmująca wiadomości i umiejętności dotyczące jednego działu (szeroki zakres i różnorodność zadań).

Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości. Poprzedzona jest lekcją powtórzeniową na której utrwalony jest zakres materiału. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie przekraczającym dwóch tygodni). Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisze pracy klasowej z całą klasą - traci prawo do poprawy.

Na oddzielnej lekcji jest poprawa pracy klasowej i omówienie jej wyników.

Oceny z pracy klasowej są przekazywane uczniom nie później niż dwa tygodnie.

 1. Sprawdzian – (min. 2 razy w semestrze) – trwa od 20-30 minut obejmuje materiał
  z krótkiego działu, po uprzednim utrwaleniu materiału.
 2. Kartkówka (wg potrzeb) – jest to krótka forma sprawdzająca bieżące wiadomości ucznia, może obejmować do trzech jednostek lekcyjnych i trwa do 15 minut. Nie musi być zapowiadana. Kartkówki nie można poprawiać, gdyż jest formą oceniania bieżącego.
 3. Prace długoterminowe (wg potrzeb) – prace pisemne zadawane uczniowi do samodzielnego rozwiązania w domu na czas jednego tygodnia. Kryteria oceniania prac są takie same jak przy ocenianiu prac klasowych.

 

Kryteria oceniania testu, prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek
i prac długoterminowych:

100% - 95%  celująca

94% - 85%  bardzo dobra

84% - 71%  dobra

70% - 50%  dostateczna

49% - 36%  dopuszczająca

35% - 0%  niedostateczna

 

 

 

 1. Odpowiedź ustna – sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi – w zależności od potrzeb, obejmuje materiał do trzech jednostek lekcyjnych. Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia. Uczeń ma czas na zastanowienie się.

Uczniowie mogą oceniać odpowiedzi i uzasadniać swoje oceny. Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia.  

W przypadku odmowy ucznia do udzielenia odpowiedzi ustnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 1. Praca domowa – praca ucznia wykonywana w domu. Praca domowa jest obowiązkowa. Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, gdy przed lekcją zgłosił nauczycielowi, iż nie potrafił w domu sam wykonać zadanej pracy, powinien jednak wówczas pokazać pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów lub zadań.

Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń jest równoznaczne z brakiem zadania domowego. Prace domowe nie zawsze muszą być oceniane.

Prace domowe mogą być sprawdzane w następujący sposób:

 • wybiórczo na ocenę podczas lekcji (rozwiązane na tablicy z wyjaśnieniem), jak również po zajęciach (prace dodatkowe),
 • poprzez głośne odczytanie przez ucznia,
 • wspólnie z całą klasą.

 

 1. Aktywność i zaangażowanie ucznia podczas lekcji:

Uczeń może otrzymać ocenę lub „+” za wykonanie zdań dodatkowych. Za pięć „+” uczeń otrzymuje ocenę celującą.

    9. Udział w konkursach

Każdy uczeń, który bierze udział w konkursach matematycznych otrzymuje pochwałę. Ponadto otrzymuje ocenę za:

 • zajęcie I miejsca w szkolnym konkursie matematycznym – celującą
 • zajęcie II i III miejsca szkolnym konkursie matematycznym – bardzo dobrą
 • za zajęcie do 5 miejsca w konkursie rejonowym – celującą
 • za zajęcie do 10 miejsca w konkursie ogólnopolskim – celującą

 

Zdobycie tytułu laureata w wojewódzkim lub ogólnopolskim konkursie matematycznym jest podstawą do otrzymania oceny celującej na koniec roku szkolnego.

10. Zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń –podlegają ocenie, jest sprawdzany na bieżąco podczas lekcji, odpowiedzi ustnej, sprawdzaniu pracy domowej. Przy ocenie zeszytu zwraca się szczególną uwagę na systematyczność, staranność, estetykę.

 V. Warunki i tryby uzyskiwania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny z matematyki:

 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenieprzewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą sięubiega lub od niej wyższa.
 2. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.
 3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
 • frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
 • usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
 • przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
  i prac pisemnych;
 • uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
 • skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 5 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

Określone są szczegółowo w statucie szkoły w rozdziale - Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

VI.  Informacja zwrotna dla ucznia:

1. Oceny z odpowiedzi nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

2. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów ucznia uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:

 • jakie wiadomości i umiejętności podlegały ocenianiu;
 • wskazanie dobrze opanowanych umiejętności;
 • wskazanie braków w wiadomościach i umiejętnościach;
 • zalecenia do pracy.

 

Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie
w czasie indywidualnych spotkań z rodzicem.

 

VII. Ocena śródroczna i roczna:

 1. Uzyskane oceny cząstkowe stanowią podstawę oceny semestralnej.
 2. Ocenę śródroczną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej natydzień przed terminem klasyfikacji śródrocznej (rocznej).
 3. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel na wywiadówce przekazuje rodzicom wskazówki do pracy w domu (zakres materiału do poprawienia oceny niedostatecznej), a w czasie ich nieobecności wychowawcy klasy.
 4. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych prac klasowych zaliczeniowych.
 5. Kryteria na poszczególne oceny zawarte są w SZO.
 6. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
 7. Ocena roczna zostaje wystawiona w oparciu o dwie oceny semestralne.
 8. Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych według hierarchii: prace klasowe, testy diagnostyczne, sprawdziany, kartkówki, konkursy matematyczne, odpowiedzi ustne, aktywność i przygotowanie do lekcji, prace domowe, długoterminowe i dodatkowe, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć