Nawigacja

Emilia Łełyk

Nauczanie zintegrowane III b

Wymagania edukacyjne

na koniec klasy III szkoły podstawowej

 

Edukacja polonistyczna

Uczeń:

Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.

Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski.

Wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki.

Analizuje i interpretuje teksty kultury.

W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów.

Czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji iintonacji.

Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki,wypowiada się na ich temat.

Tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie.

Uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie.

Dba o kulturę wypowiadania się: poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy

i właściwą intonację w zdaniach, stosuje formułygrzecznościowe.

Dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.

Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.

Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu.

Samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

 

Edukacja społeczna

Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi słabszych

i pomaga potrzebującym.

Współpracuje z innymi w zabawie, nauce i sytuacjach życiowych.

Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami.

Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników.

Zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą).

Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, wie, w jakim regionie mieszka.

Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne kraju.

Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka i jaki zawód wykonują jego najbliżsi.

Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy.

 

Edukacja przyrodnicza

Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze.

Opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych.

Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski.

Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.

Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.

Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.

Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin,wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, znaczenie powietrza i wody dla życia.

Zna znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgiel, sól, glina)

Nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.

Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

 

Edukacja matematyczna

Liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000.

Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000.

Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000.

Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100.

Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.

Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe).

Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności.

Mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar.

Używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar.

Odczytuje temperaturę.

Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII.

Podaje i zapisuje daty, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych.

Odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, wykonuje proste obliczenia zegarowe.

Rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

 

Zajęcia komputerowe

Umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą,

poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego.

Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania.

Wyszukuje i korzysta z informacji.

Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe.

Dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej.

Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne.

Tworzy teksty i rysunki.

Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania.

Wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki.

Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne.

Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu.

 

 

Edukacja muzyczna

Aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy.

Śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym).

Gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy.

Tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych.

Tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki.

Rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodia, rytm…

 

Edukacja plastyczna

Rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, internet.

Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego

i europejskiego dziedzictwa kultury.

Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.

Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym.

 

Zajęcia techniczne

Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.

Rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych wytwórczych , informatycznych.

Realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu.

Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały oraz narzędzia.

Rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej.

Posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, tektury itp.,

Dba o bezpieczeństwo własne i innych.

Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,

Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze).

Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

 

Wychowanie fizyczne

Realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut.

Umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.

Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód.

Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami.

Wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.

Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi.

Bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego.

Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości.

Dba o higienę osobistą i czystość odzieży.

Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna.

Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole.

Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych, wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

Etyka

Rozumie, że ludzie mają równe prawa niezależnie od miejsca urodzenia, wyglądu, religii, niepełnosprawności i statusu materialnego.

Okazuje szacunek osobom starszym.

Nie krzywdzi innych, stara się nieść pomoc potrzebującym.

Stara się być prawdomówny, przeciwstawia się kłamstwu i obmowie.

Nie zabiera cudzej własności i nie niszczy jej.

Grzecznie zwraca się do innych.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć