Nawigacja

Wioletta Szajkowska

Język polski V a, VI b

SPOSOBY_OCENIANIA_Z_JEZYKA_POLSKIEGO.doc

Wykaz umiejętności sprawdzanych w poszczególnych testach dla klasy 5

Test na wejście (JP V/0)

Uczeń:

  • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (narratora)

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście

  • rozpoznaje w tekście literackim przenośnię

  • tworzy wypowiedzi pisemne

  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych

  • sporządza plan odtwórczy wypowiedzi

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

  • dostosowuje sposób wyrażania się do ofi cjalnej i nieofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • tworzy wypowiedzi pisemne

  • przekształca zdania w równoważniki zdań – odpowiednio do przyjętego celu

  • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fl eksyjnych wyrazów odmiennych

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi

  • wykorzystuje wiedzę o różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych

  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach

  • tworzy wypowiedzi pisemne: pamiętnik

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ grafi czny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej

  • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych


Test 1. (JP V/1)

Uczeń:

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy

  • formułuje pytania do tekstu

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych

  • rozpoznaje w tekście literackim porównanie i przenośnię

  • poprawnie stopniuje przymiotniki

  • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym, wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w tematach fl eksyjnych wyrazów odmiennych

  • rozpoznaje w tekście formy przypadków

  • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym, wykorzystuje wiedzę o zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami

  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach

  • tworzy wypowiedzi pisemne: opowiadanie

  • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych


Test 2. (JP V/2)

Uczeń:

  • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych

  • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego

  • stosuje poprawne formy wyrazów odmiennych

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy i wskazuje różnice między nimi

  • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ grafi czny

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym, wykorzystuje wiedzę o zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami

  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach

  • tworzy wypowiedzi pisemne: pamiętnik

  • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące


Test 3. (JP V/3)

Uczeń:

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi

  • objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie baśni

  • odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik)

  • tworzy wypowiedzi pisemne

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych

  • charakteryzuje i ocenia bohatera

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

  • odróżnia w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych

  • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego

  • identyfikuje bajkę

  • dostrzega swoistość artystyczną dzieła

  • przekształca zdanie złożone w pojedyncze

  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach

  • tworzy wypowiedzi pisemne: opis

  • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych


Test 4. (JP V/4)

Uczeń:

  • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: cudzysłowu

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

  • dostosowuje sposób wyrażania się do ofi cjalnej i nieofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi

  • tworzy wypowiedzi pisemne: prosta notatka

  • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

  • wykorzystuje wiedzę o różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych

  • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym

  • poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i używa ich we właściwych kontekstach

  • właściwie akcentuje wyrazy

  • ozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przysłówek, liczebnik)

  • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego

  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach

  • tworzy wypowiedzi pisemne: ogłoszenie

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych


Test całoroczny (JP V/5)

Uczeń:

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • określa temat i główną myśl tekstu

  • zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

  • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi

  • tworzy wypowiedzi pisemne

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście

  • charakteryzuje i ocenia bohaterów

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi

  • rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi

  • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi

  • dostrzega swoistość artystyczną dzieła

  • rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o: a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fl eksyjnych wyrazów odmiennych

  • korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortografi cznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych

  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach

  • tworzy wypowiedzi pisemne: list oficjalny

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej

  • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych

 

 

Wykaz umiejętności sprawdzanych w poszczególnych testach dla klasy 6

Test na wejście (JP VI/0)

Uczeń:

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • dostrzega swoistość artystyczną dzieła

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

  • wyraża swój stosunek do postaci

  • charakteryzuje i ocenia bohaterów

  • odczytuje wartości pozytywne wpisane w teksty kultury

  • tworzy wypowiedź pisemną

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik)

  • korzysta z informacji zawartych w słowniku wyrazów bliskoznacznych

  • rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych

  • wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w tematach fl eksyjnych wyrazów odmiennych

  • właściwie akcentuje wyrazy

  • wykorzystuje wiedzę o różnicach w wymowie i pisowni spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

  • przekształca zdania w równoważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu

  • poprawnie stopniuje przymiotniki

  • wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych

  • operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych

  • tworzy spójne teksty na tematy związane z otaczającą rzeczywistością

  • tworzy wypowiedzi pisemne: list oficjalny

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych


Test 1. (JP VI/1)

Uczeń:

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym

  • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi

  • identyfikuje nadawcę wypowiedzi

  • identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki

  • korzysta z informacji zawartych w encyklopedii

  • formułuje pytania do tekstu

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym, wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych

  • rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach

  • rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone, równoważniki zdań

  • tworzy wypowiedzi pisemne: opowiadanie

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych


Test 2. (JP VI/2)

Uczeń:

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście

  • odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych

  • dostosowuje sposób wyrażania się do ofi cjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • rozpoznaje w tekście zdania złożone

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

  • rozumie dosłowne znaczenie wyrazów

  • nazywa swoje reakcje czytelnicze

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy: czasownik

  • tworzy wypowiedzi pisemne: sprawozdanie

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym


Test 3. (JP VI/3)

Uczeń:

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (liczebnik)

  • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym, wykorzystuje wiedzę o zapisie „nie” z rzeczownikami i czasownikami

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście

  • odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury

  • rozpoznaje w tekście literackim przenośnię, epitet i objaśnia ich role

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy

  • tworzy wypowiedzi pisemne: pamiętnik

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych


Test całoroczny (JP VI/4)

Uczeń:

  • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi

  • rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (przydawka, okolicznik)

  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

  • przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania w równoważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • rozpoznaje podstawowe części mowy: liczebnik

  • rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (przydawka, okolicznik, dopełnienie, orzeczenie)

  • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania

  • rozpoznaje w tekście formy przypadków

  • identyfi kuje nadawcę wypowiedzi (narratora)

  • rozróżnia realizm od fantastyki

  • rozpoznaje w tekście literackim: przenośnię, epitet

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: przecinka

  • tworzy wypowiedzi pisemne: opowiadanie z dialogiem

  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • pisze poprawnie pod względem ortografi cznym

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć