Nawigacja

Wioletta Szajkowska

Historia IVa, IV b, Va, b, VIb

SPOSOBY_OCENIANIA_Z_HISTORII.doc

Wykaz umiejętności sprawdzanych w poszczególnych testach dla klasy 4 szkoły podstawowej

Test 1. (H IV/1)

Uczeń:

 • odróżnia historię rozumianą jako dzieje, przeszłość od historii rozumianej jako opis dziejów przeszłości
 • podaje przykłady różnych źródeł historycznych
 • wyjaśnia, na czym polega praca historyka
 • wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej


Test 2. (H IV/2)

Uczeń:

 • wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich (pierwszy etap edukacyjny)
 • wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych
 • opisuje swoją „małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową
 • wskazuje na mapie główne regiony Polski
 • wskazuje na mapie III Rzeczpospolitą i jej sąsiadów
 • wymienia najważniejsze symbole państwowe
 • opowiada o uczestnictwie Polski we wspólnocie europejskiej
 • rozpoznaje symbol unijny: flagę Unii Europejskie


Test 3. (H IV/3)

Uczeń:

 • opisuje życie w Atenach peryklejskich, używając pojęć: teatr, filozofia, bogowie olimpijscy (Zeus, Atena, Apollo), mity (Herakles, Odyseusz), olimpiada1


Test 4. (H IV/4)

Uczeń:

 • charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, używając pojęć i terminów: prawo rzymskie, drogi, wodociągi
 • opisuje narodziny chrześcijaństwa i jego rozpowszechnianie w czasach starożytnych

 

Wykaz umiejętności sprawdzanych w poszczególnych testach dla klasy 5 szkoły podstawowej

Test na wejście (H V/0)

Uczeń:

 • wyjaśnia, na czym polega praca historyka
 • podaje przykłady różnych źródeł historycznych
 • wymienia symbole państwowe
 • wskazuje na mapie główne regiony Polski
 • opowiada o uczestnictwie Polski we wspólnocie europejskiej
 • wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej
 • opisuje życie w Atenach peryklejskich, używając pojęć: teatr, filozofia, bogowie olimpijscy, mity, olimpiada
 • charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, używając pojęć i terminów: prawo rzymskie, drogi, wodociągi
 • opisuje narodziny chrześcijaństwa i jego rozpowszechnianie w czasach starożytnych
 • opowiada legendy o Piaście i Popielu, a także rozpoznaje cechy charakterystyczne legendy
 • opisuje panowanie Mieszka I, umiejscawiając je w czasie
 • opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III
 • wskazuje na mapie państwo Kazimierza Wielkiego, umiejscawiając je w czasieTest 1. (H IV/5)

Uczeń:

 • opowiada legendy o Piaście i Popielu oraz Lechu, Czechu i Rusie, a także rozpoznaje cechy charakterystyczne legendy
 • opisuje panowanie Mieszka I, umiejscawiając je w czasie
 • opisuje panowanie Mieszka I, używając pojęcia: gród, drużyna
 • opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III
 • opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego
 • opowiada o panowaniu Kazimierza Wielkiego
 • opowiada o panowaniu Kazimierza Wielkiego, z uwzględnieniem powstania Akademii Krakowskiej i uczty u Wierzynka

Test 2. (H V/1)

Uczeń:

 • opowiada o przyczynach i skutkach bitwy pod Grunwaldem
 • wskazuje na mapie Wielkie Księstwo Litewskie
 • wyjaśnia przyczyny unii polsko-litewskiej
 • charakteryzuje osobę Jadwigi i wymienia jej zasługi dla kultury polskiej


Test 3. (H V/2)

Uczeń:

 • opisuje tryb życia mnichów, używając pojęć: reguła, ubóstwo
 • opisuje tryb życia mnichów
 • charakteryzuje postać św. Franciszka z Asyżu
 • charakteryzuje zamek średniowieczny
 • opisuje charakterystyczne cechy wzoru osobowego średniowiecznego rycerza
 • opisuje miasto średniowieczne, używając pojęć: rynek, mury miejskie
 • opisuje warunki życia na wsi średniowiecznej
 • porównuje warunki życia w mieście średniowiecznym i współczesnym
 • porównuje życie chłopa z życiem rycerza i mieszczanina


Test 4. (H V/3)

Uczeń:

 • umieszcza Krzysztofa Kolumba i jego pierwszą odkrywczą wyprawę w czasie i w przestrzeni
 • opisuje odkrycie Krzysztofa Kolumba, używając pojęcia: Nowy Świat, karawela, Indianie, broń palna
 • wymienia następstwa wypraw odkrywczych dla Europy i dla Ameryki
 • opowiada o życiu Mikołaja Kopernika, używając pojęcia: astronom, odkrycie naukowe
 • opisuje odkrycie Mikołaja Kopernika
 • opisuje odkrycie Mikołaja Kopernika, wyjaśniając, co znaczy powiedzenie: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”


Test 5. (H V/4)

Uczeń:

 • opisuje życie dworskie na Wawelu w okresie panowania Zygmuntów, używając pojęcia: dwór
 • charakteryzuje obowiązki szlachcica wobec państwa, używając pojęcia: sejm, pospolite ruszenie
 • wyjaśnia, na czym polegała unia lubelska
 • wskazuje na mapie Rzeczpospolitą Obojga Narodów
 • opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty
 • opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty, używając pojęcia: pańszczyzna
 • opisuje, w jaki sposób dokonywano wyboru króla, używając pojęć: elekcja, pole elekcyjne, koronacja


Test 6. (H V/5)

Uczeń:

 • podaje przykłady naprawy państwa polskiego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, z uwzględnieniem Konstytucji 3 maja
 • sytuuje w czasie wydarzenia powstania kościuszkowskiego
 • wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do upadku państwa polskiego
 • omawia wydarzenia potopu szwedzkiego, z uwzględnieniem postaci Stefana Czarnieckiego
 • sytuuje w czasie wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego
 • omawia wydarzenia potopu szwedzkiego
 • opisuje wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego
 • opisuje wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego, używając pojęcia: husaria
 • podaje przykłady naprawy państwa polskiego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • omawia wydarzenia powstania kościuszkowskiego, używając pojęć: naczelnik powstania, kosynierzy

Wykaz umiejętności sprawdzanych w poszczególnych testach dla klasy 6 szkoły podstawowej

Test na wejście (H VI/0)

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny unii polsko-litewskiej
 • charakteryzuje zamek średniowieczny i jego mieszkańców
 • opisuje miasto średniowieczne
 • umieszcza Krzysztofa Kolumba i jego pierwszą odkrywczą wyprawę w czasie i w przestrzeni
 • opisuje odkrycie Mikołaja Kopernika
 • charakteryzuje obowiązki szlachcica wobec państwa, używając pojęć: sejm, sejmik
 • charakteryzuje obowiązki szlachcica wobec państwa, używając pojęcia: pospolite ruszenie
 • opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty, używając pojęcia: spław rzeczny – Wisłą do Gdańska
 • wyjaśnia, na czym polegała unia lubelska
 • omawia wydarzenia potopu szwedzkiego, z uwzględnieniem postaci Stefana Czarnieckiego
 • podaje przykłady naprawy państwa polskiego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, z uwzględnieniem Konstytucji 3 maja
 • omawia i sytuuje w czasie wydarzenia powstania kościuszkowskiego
 • wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do upadku państwa polskiego


Test 1. (H VI/1)

Uczeń:

 • wymienia i tłumaczy znaczenie symboli państwowych
 • umiejscawia w czasie powstanie listopadowe
 • wymienia cele walki powstańców
 • wymienia przykłady represji zastosowanych wobec społeczeństwa po przegranych powstaniach
 • rozróżnia emigrację polityczną i zarobkową
 • wskazuje na mapie państwa, które przyjęły najwięcej emigrantów z ziem polskich
 • omawia, na wybranym przykładzie, walkę o język polski w nauczaniu
 • umiejscawia w czasie powstanie styczniowe
 • zbiera z różnych źródeł informacje o zasługach dla rozwoju kultury polskiej: Jana Matejki, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie
 •  


Test 2. (H VI/2)

Uczeń:

 • opowiada o rozwoju uprzemysłowienia w XIX w.
 • opowiada o rozwoju uprzemysłowienia w XIX w., używając pojęć: maszyna parowa, kolej żelazna, statek parowy, silnik elektryczny
 • wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione miasta na ziemiach polskich
 • opisuje warunki pracy w XIX-wiecznej fabryce
 • rozróżnia rzemieślnicze i fabryczne (maszynowe) formy produkcji


Test 3. (H VI/3)

Uczeń:

 • wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej
 • wymienia sąsiadów II Rzeczypospolitej
 • wymienia czynniki decydujące o odzyskaniu niepodległości przez Polskę
 • zbiera informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego
 • podaje charakterystyczne cechy polityki Hitlera wobec państw podbitych
 • charakteryzuje życie ludności na okupowanych terytoriach Polski
 • omawia formy oporu społeczeństwa wobec okupantów
 • wskazuje na mapie państwa, które dokonały agresji na Polskę
 • podaje charakterystyczne cechy polityki Hitlera wobec państw podbitych
 • charakteryzuje życie ludności na okupowanych terytoriach Polski, z uwzględnieniem losów ludności żydowskiej
 • omawia formy oporu społeczeństwa wobec okupantów
 • opisuje postawę ludności cywilnej i żołnierzy powstańczej Warszawy


Test 4. (H VI/4)

Uczeń:

 • wskazuje na mapie granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 • wymienia sąsiadów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 • opowiada o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, używając pojęć: odbudowa zniszczeń wojennych, awans społeczny, likwidacja analfabetyzmu, dyktatura partii komunistycznej, zależność od ZSRR, planowanie centralne
 • wskazuje na mapie III Rzeczpospolitą i jej sąsiadów
 • opisuje powstanie i działania Solidarności
 • opisuje powstanie i działania Solidarności, używając określenia: strajk
 • opisuje powstanie i działania Solidarności, używając określeń: stan wojenny, „Okrągły Stół”
 • wyjaśnia, jakie najważniejsze zmiany zaszły w Polsce w 1989 r.


Test 5. (H VI/5)

Uczeń:

 • wyjaśnia, w czym wyraża się demokratyczny charakter państwa polskiego, używając pojęć: wolne wybory, wolność słowa, konstytucja
 • podaje przykłady obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
 • wymienia organ władzy w Rzeczypospolitej Polskiej: parlament, i omawia jego najważniejszą funkcję w systemie politycznym
 • wymienia i tłumaczy znaczenie symboli państwowych
 • wymienia i tłumaczy znaczenie miejsc ważnych dla pamięci narodowej
 • wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce
 • wymienia miejsca największych skupisk Polaków na świecie


Test 6. (H VI/6)

 

Uczeń:

 • podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspokajania
 • opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie
 • podaje przykłady ważnych problemów współczesnej Polski
 • omawia wybrane prawa dziecka
 • podaje, gdzie można się zwrócić, gdy łamane są prawa dziecka
 • wyjaśnia znaczenie rodziny w życiu
 • charakteryzuje społeczność szkolną
 • podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego
 • opisuje swoją „małą Ojczyznę”
 • wymienia organy władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • na przykładach omawia zakres działań władz lokalnych
 • omawia sposoby powoływania władz lokalnych
 • wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka i dostrzega jej społeczny podział
 • wyjaśnia, w czym przejawia się tolerancja


Test 7. (H VI/7)

Uczeń:

 • opowiada o wspólnocie europejskiej, używając pojęć: Unia Europejska
 • wyjaśnia na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie
 • opisuje i ocenia na przykładach wpływ techniki na środowisko naturalne i życie człowieka
 • opowiada o przejawach nędzy na świecie oraz formułuje własną opinię o działaniach pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe
 • wymienia pożytki i niebezpieczeństwa korzystania z mediów elektronicznych

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć