Nawigacja

Elżbieta Żmijewska

Nauczanie zintegrowane II a

 

Wiedza i umiejętności jakie powinien posiadać uczeń kończący klasę drugą   zgodnie z Podstawą Programową MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

Wymagania edukacyjne po klasie II szkoły podstawowej w Miłomłynie

Edukacja polonistyczna:

Uczeń:

 • Słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób
 • Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym
 • Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych przez dzieci na I etapie edukacyjnym
 • Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat
 • Recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
 • Tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat – w formie ustnej i pisemnej
 • Redaguje i zapisuje opis przedmiotu
 • Rozpoznaje i nazywa poznane części mowy (rzeczownik, czasownik i przymiotnik)
 • Poprawnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi
 • Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu
 • Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii)
 • Dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską: dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście)
 • W miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe

 

Edukacja muzyczna:

Uczeń:

 • Aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy
 • Śpiewa piosenki ze słuchu (około 10 utworów w ciągu roku szkolnego)
 • Gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy
 • Tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych
 • Tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki

 

 

       Edukacja plastyczna:

       Uczeń:

 • Rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, internet
 • Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury
 • Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne

 

 Edukacja społeczna:

 Uczeń:

 • Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym
 • Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników – stosuje formy grzecznościowe
 • Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami
 • Rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania
 • Respektuje prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), uczestniczy w klasowych i szkolnych wydarzeniach
 • Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy)
 • Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz europejski numer alarmowy 112

 

    Edukacja przyrodnicza:

     Uczeń:

 • Potrafi obserwować przyrodę i wiązać przyczyny powstawania wybranych zjawisk ze skutkami
 • Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku
 • Zna cykl rozwojowy niektórych roślin
 • Wymienia części, z jakich składa się kwiat
 • Rozpoznaje wybrane zwierzęta żyjące w sadach i ogrodach
 • Rozumie znaczenie powietrza i wody dla życia
 • Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia
 • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości) i wie, jak zachować się w trudnych sytuacjach
 • Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek i jak można temu przeciwdziałać

 

        Edukacja matematyczna:

        Uczeń:

 • Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100
 • Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100 (słownie i z użyciem znaków <,>,=).
 • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 i sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania
 • Mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
 • Rozwiązuje łatwe zadania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka
 • Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe)
 • Wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100zł
 • Mierzy za pomocą linijki i zapisuje wynik pomiaru
 • Posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczących mierzenia długości, szerokości, wysokości (milimetry, centymetry), ważenia (kilogram), odmierzanie płynów (litr)
 • Wykonuje łatwe obliczenia dotyczące poznanych miar
 • Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII
 • Podaje i zapisuje daty różnymi sposobami; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych
 • Rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty
 • Liczy setkami od wskazanej liczby

 

 

 

 Zajęcia komputerowe:

Uczeń:

 • Posługuje się myszą i klawiaturą
 • Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania
 • Wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur
 • Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły)
 • Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z  Internetu i komputera

 

Zajęcia techniczne:

Uczeń:

 • Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku
 • Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych wykonywanych prac
 • Planuje kolejne czynności oraz dobiera odpowiednie narzędzia
 • Posiada umiejętności:

             - odmierzania potrzebnej ilości materiału

             - cięcia papieru, tektury

            - montażu modeli papierowych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych

 • Dba o bezpieczeństwo własne i innych
 • Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy
 • Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych
 • Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym, na rowerze)
 • Wie, jak należy zachować się w sytuacjach wypadku

Wychowanie fizyczne:

Uczeń:

 • Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami
 • Wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem
 • Rzuca, chwyta, kozłuje i odbija piłkę
 • Przestrzega zasad poruszania się na drogach
 • Bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowuje się decyzjom sędziego
 • Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa, i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości
 • Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna

 

 • Dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole
 • Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych i posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem

                                                                                         Elżbieta Żmijewska

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć