Nawigacja

Jolanta Kopiczyńska - Stano

Plastyka IV - VI

PLASTYKA

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

 

 

Przy ustalaniu oceny z plastyki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

Oceniając wartość procesu tworzenia nie należy zwracać uwagi tylko na efekty końcowe, ale przede wszystkim na zaangażowanie ucznia. Podczas oceniania prac plastycznych uczniowie wyrażają własne myśli, uczucia i opinie, na temat własnej twórczości.

Aby dokonać oceny lub wskazać inną drogę postępowania, należy uważać aby nie urazić ucznia, by nie zniechęcić go do dalszej pracy.

Podczas wystawiania oceny należy brać pod uwagę ,oprócz rozwoju umiejętności plastycznych , postawę i zaangażowanie ucznia.

 

 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który :

 • Prace wykonuje bardzo starannie, wykazują one cechy ponadprzeciętne

 • Wyczerpująco odpowiada na zadane pytania

 • W pracach twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi

 • Bierze udział w szkolnych konkursach plastycznych

 • Przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi

 • Bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu.

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który :

 

 • Prace wykonuje prawidłowo i bardzo starannie

 • Dysponuje dużą wiedzą z materiału teoretycznego

 • Aktywnie bierze udział w lekcjach

 • Bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie

 • Uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością

 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który :

 

 • Prace wykonuje prawidłowo, ale z drobnymi błędami

 • W wypowiedziach ustnych nie wyczerpuje zagadnienia

 • Zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy.

 • Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach.

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który :

 

 • Prace oddaje , ale zawierają one błędy

 • Posiada bardzo niewielką wiedzę podczas odpowiedzi ustnej z materiału teoretycznego

 • Bardzo rzadko jest przygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac praktycznych

 • Samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia i  współpracuje w grupie

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który :

 

 • Prace plastyczne oddaje, ale są nieskończone lub szczególnie niestarannie wykonane

 • Z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia, uczestniczy w zabawach, wyjaśnia najważniejsze terminy.

 • Posiada wiedzę teoretyczną, ale opanowana jest w stopniu minimalnym, uczeń orientuje się w zagadnieniu, ale nie potrafi go rozwinąć

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który :

 

 • Nie oddał pracy praktycznej w określonym terminie

 • Oddał prace wykonane niesamodzielnie

 • Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowywany do zajęć

 • Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne

 • Nie opanował wiedzy teoretycznej w stopniu minimalnym, uczeń nie orientuje się w zagadnieniu o nie potrafi go rozwinąć

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć