• MAMO TATO POCZYTAJ MI W SZKOLE

    •  

     Program profilaktyczny „Mamo, tato, poczytaj mi w szkole”

      

     Wprowadzenie

      

     Szanowni Rodzice!

      

     Współczesne dzieci spędzają wiele czasu przed komputerem i TV, są zafascynowane możliwościami nowoczesnych mediów. Rodzice akceptują ten fakt i

     uznają kontakt dziecka z mediami za potrzebny w rozwoju ich pociech, a nie za jakiekolwiek zagrożenie.

     Dzieci coraz rzadziej sięgają po książkę, która powinna być podstawową wartością w życiu człowieka.

      

     Program „Mamo, tato, poczytaj mi w szkole” ma zadziałać profilaktycznie, czyli zapobiec zjawisku uzależnienia się od mediów, uchronić dzieci przed

     niekorzystnymi skutkami korzystania z nowinek techniki i wprowadzić w bogaty świat fantazji i wiedzy, jaką daje obcowanie z literaturą.

      

     Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy rodzice, nauczyciele i dzieci zechcą włączyć się we wspólne działania czytelnicze zarówno w domu, jak i w szkole.

     Program obejmuje wspólne spotkania dzieci i rodziców w szkole, podczas których rodzice czytają uczniom wybrane przez siebie książki. Może być

     prowadzony już w przedszkolu i kontynuowany przez kolejne lata pobytu dzieci w szkole. Wystarczy jedynie dostosować literaturę do wieku uczniów.

      

     Główne cele programu

     • Zaspokajanie potrzeb dziecka.
     • Rozwijanie możliwości twórczego spędzania czasu z rodzicami i rówieśnikami w szkole.
     • Zachęcanie do odnowienia lub kultywowania tradycji wspólnego czytania w domu.
     • Kształtowanie umiejętności korzystania z literatury pięknej.
     • Budzenie chęci sięgania po lektury i korzystania z biblioteki.
     • Rozwijanie poczucia więzi emocjonalnych z rodzicami.
     • Motywowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka i współpracy ze szkołą i klasą.

      

     Termin realizacji: cały rok szkolny (październik – maj).

     Metoda realizacji: program realizowany w jednej klasie.

     Odpowiedzialni za realizację: wychowawca klasy i rodzice.

      

     Przebieg i realizacja programu

      

     • Spotkanie z rodzicami w celu poznania założeń programu i przyjęcia go do realizacji – wrzesień.
     • Ustalenie harmonogramu spotkań, proponuję zamieścić go w tabeli:

      

      

     l.p.

     Tytuł książki/tekstu

     Lektor

     Termin

     Ewaluacja

     1.

     Rodzic podaje proponowany tekst pod dyskusję z nauczycielem, ustala ilość tekstu czytanego, itp.

     Imię i nazwisko rodzica

     Ustalony wcześniej z nauczycielem

     Rodzic po przeczytaniu tekstu sprawdza, co zapamiętały dzieci. Może to być konkurs plastyczny, pytania do tekstu, drama, dyskusja, itp.

      

     • Zajęcia polegają na głośnym czytaniu tekstów literackich przez chętnych rodziców i dokonaniu z dziećmi ewaluacji ustalonej wcześniej z nauczycielem. Bardzo dobrze, jeśli rodzice czytają fragmenty książek i zachęcają dzieci do wypożyczenia ich z biblioteki.
     • Czas trwania zajęć: 45 minut.
     • Przewidywana ilość zajęć: minimalnie 8 (spotkanie raz w miesiącu).
     • Na spotkaniu w czerwcu następuje podsumowanie zajęć. Rodzice i dzieci wypełniają ankietę ewaluacyjną, można urządzić Święto Książki, na którym rodzice czytający otrzymają pamiątkowe dyplomy, laurki wykonane przez dzieci, itp.

      

     Przewidywane efekty

     Uczniowie:

     • Potrafią nazwać własne potrzeby i uczucia.
     • Korzystają z literatury pięknej do wzbogacania własnych doświadczeń, doznań i wiedzy o otaczającym świecie.
     • Doskonalą czytanie ze zrozumieniem poprze korzystanie z oferty czytelniczej biblioteki szkolnej.
     • Mają poczucie więzi z rodzicami (jest to ważne u dzieci nieśmiałych, mających trudności z chodzeniem do szkoły).
     • Rozumieją, że ksiązka jest dobra na nudę a nauka i zabawa są wspólne dla domu rodzinnego i szkoły.

      

     Rodzice:

     • Aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły.
     • Mają pozytywny obraz działań wychowawczych prowadzonych w klasie, szkole.
     • Poznają rówieśników swojego dziecka w sytuacjach szkolnych, pomagają dziecku w budowaniu poczucia wartości i dumy z rodziców.

      

                                                                                                                                       Autor Beata Andrianik